Thursday, October 29, 2015

The Gospel of Jesus Christ in the languages of Eastern Europe!

Albanian

 

Bosnian

 

Bulgarian

 

Croatian

 

Czech

 

Estonian

 

Hungarian

 

Latvian

 

Lithuanian

 

Macedonian

 

Montenegrin

 

Oravian Polish

 

Polish

 

Romanian

 

Russian

 

Serbian

 

Slovak

 

Slovenian

 

Ukrainian

 

Yiddish

No comments: