Tuesday, July 1, 2014

Dutch Transcription of After the Tribulation

Na de Tribulatie (Na de Verdrukking)

Introductie - Verrassingen die geen verrassingen hadden moeten zijn

"Maar indien de wachter het zwaard zie komen, en de trompet niet blaze, en het peupel niet gewaarschuwd zij; indien het zwaard kome, en [eenigen] persoon van onder hen neme, is hij weggenomen in zijne ongerechtigheid; maar zijn bloed zal ik requireeren ter hande des wachters." (Ezekiël 33:6, KJV)

- Beelden van 11 september -
"...deze dinsdagmorgen, de elfde september 2001..."
"Al, het is zo'n mooie morgen, toch?" -"Het is de hele morgen perfect."

(dr. Roland Rasmussen:) Op 11 september 2001 veranderde de wereld. Het land der vrijen is nu het land der tot slaaf gemaakten geworden. Het volk dat ooit het glorieuze Verenigde Staten was, heeft zijn vrijheid ingeruild voor zekerheid. Maar is het allemaal met opzet gebeurd?

(President Roosevelt:) "7 december 1941. Een datum die zal leven in schandelijkheid. De Verenigde Staten van Amerika waren plotseling en opzettelijk aangevallen."

(dr. Roland Rasmussen:) Vele vragen blijven hangen over de gebeurtenissen van die dag, die dag van schandelijkheid. Eén ding weten we zeker: de verrassingsaanval op Pearl Harbor zette een verloop van gebeurtenissen in gang die ons uiteindelijk tot één wereldregering zouden leiden.

(Senator Tom Conally van Texas:) "Japan begon deze oorlog in verraad. Wij zullen hem beëindigen in victorie."(dr. Roland Rasmussen:) In de nasleep van WOII werd de Verenigde Naties gecreëerd en het pad naar de één wereldregering versneld. Elke oorlog brengt ons één stap dichterbij tot wat de Bijbel "het einde van de wereld" noemt. Contrôleposten worden overal opgezet. De politiestaat spant zijn grip op het volk van de V.S. aan en voor hen die Bijbelprofetie begrijpen zal wat hierna komen geen verrassing zijn.
    De King James Bijbel stelt dat op een bepaald tijdstip in de toekomst iedereen op de planeet vereist zal worden een merk (teken) te nemen ten einde te kopen of verkopen. Terwijl ons huidige economische systeem ineenstort, en terwijl de technologie zich uitbreidt, is contant geld iets van het verleden aan het worden. De realiteit van een samenleving zonder contant geld is niet ver weg. In feite wordt het reeds geïmplementeerd. Ondanks de ontkenning van vele religieuze leiders, werken slechte mannen de klok rond om een nieuwe wereldorde binnen te brengen. We kunnen het einde snel zien naderen en de weg wordt bereid voor de verschijning van de Antichristus. We kunnen de stemmen horen van hen die onze grondwet van de V.S. ondermijnen en dit globale regeringssysteem promoten. "Een nieuwe wereldorde..." Met al deze dingen om de hoek is deze film belangrijker dan ooit. Satan werkt achter de schermen om één wereldregering en één wereldreligie op te zetten, ter voorbereiding op de Antichristus. Hij heeft ook moderne evangelische Christenen misleidt door hen te laten geloven dat zij van deze aarde verwijderd zullen zijn vóórdat de Grote Tribulatie (verdrukking) plaatsvindt. Deze doctrine, bekend als de "pre-tribulatie opname", onderwijst dat Christus op elk moment terug zou kunnen komen, en dat er geen tekenen zullen zijn van zijn komst. Ten gevolge van deze misleiding zijn de meeste Christenen volledig onvoorbereid voor datgene waartegen de Bijbel ons heeft gewaarschuwd dat komende is. Ook al stellen de schrifturen duidelijk in Mattheüs 24, en elders, dat de opname plaats zal vinden NA DE TRIBULATIE, onderwezen predikers van grote naam, Bijbelcolleges en populaire films zoals Left Behind (Achtergelaten) aan de massa's om te verwachten dat de opname op elk moment plaats kan vinden. En omdat de meeste Christenen nooit de gehele Bijbel voor zichzelf hebben gelezen, zijn weinigen zich ervan bewust dat de pre-tribulatie opname een bedrog is dat niet in de Bijbel staat. Maar als de pre-tribulatie opname niet in de Schriftuur staat, waar kwam ze dan vandaan?

Na de Tribulatie (Na de Verdrukking)

Eerste scène – hoofdpersonen

(Pastoor Anderson:) Mijn naam is Steven Anderson, ik ben de pastoor van Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona. En ik ben op een missie: om mensen te onderwijzen over de pre-tribulatie opname omdat het een standpunt is dat is gebaseerd op onwetendheid. En ik geloof gewoon dat indien mensen de schrifturen en de feiten zouden zien, het voor hen niet moeilijk zou zijn om te concluderen dat de opname absoluut NA de tribulatie (verdrukking) komt.

(Pastoor Jimenez:) Mijn naam is Roger Jimenez, ik ben de pastoor van Verity Baptist Church in Sacramento, Californië. Ik groeide op in een Christelijk gezin, en mijn hele leven werd aan mij de pre-tribulatie opname onderwezen, en ik had nooit een rede om het in twijfel te trekken. Predikers vertelden het ons, en ik nam het gewoon aan, maar terwijl ik blootgesteld werd aan die doctrine, begon ik in te zien hoe onschriftuurlijk ze echt is. En ik vind gewoon dat wij de Bijbel moeten onderwijzen en de waarheid daaruit moeten halen.

Tweede scène - geschiedenis

(Pastoor Anderson:) De doctrine van de pre-tribulatie opname is vrij nieuw. Er is geen bewijs dat wie dan ook het onderwees vóór 1830.

(Pastoor Jimenez:) We moeten begrijpen dat de jaren 1830 vrij laat zijn in de geschiedenis. Gedurende duizenden jaren sinds de tijd van Christus, hebben we de reformatie doorgemaakt, allerlei soorten theologen kwamen voorbij, of je het nou eens bent of niet met mannen als Maarten Luther, Johannes Calvijn, of wie dan ook, feit is dat duizenden boeken, duizenden opstellen, duizenden verhandelingen, en heel veel preken werden gemaakt vóór 1830.

(Pastoor Anderson:) Er is geen bewijs dat wie dan ook, van welke denominatie dan ook, van welk type Christendom dan ook, deze doctrine onderwees.

(Pastoor Jimenez:) Wanneer je naar het historische verslag kijkt, moet je jezelf afvragen "Wat zijn de wortels van de pre-tribulatie opname?"

(dr. Roland Rasmussen:)  Eén van de vroege voorstanders van het pre-tribulationisme was een man genaamd John Nelson Darby. In de jaren 1830 begon hij de doctrine te onderwijzen van wat hij noemde "de Geheime Opname". Hij zou later zijn eigen vertaling van de Bijbel produceren waaruit hij volledige verzen verwijderde, belangrijke Bijbelse doctrines corrumpeerde, en knoeide met sleutelpassages betreffende de tweede komst van Jezus Christus. John Nelson Darby, bekend als "de Vader van het Moderne Dispensationalisme", promootte zijn theorie van een pre-tribulatie opname door de hele negentiende eeuw. Later kreeg de pre-tribulatie opname brede acceptatie onder Baptisten toen de uitgever van de Universiteit Oxford de studiebijbel van Scofield publiceerde, welke kanttekeningen (opmerkingen in de marges) bevatte die het concept van Darby's geheime opname promootten. Deze kanttekeningen hebben ervoor gezorgd dat vele Christenen deze doctrine omarmden alsof God het zelf had gezegd.

(Pastoor Anderson:) De duivel heeft dit gereedschap van het Scofield studiebijbelsysteem meer dan wat dan ook gebruikt om deze doctrine van de pre-tribulatie opname te promoten. Wil je weten waar het vandaan komt? Dit is hoe het de kerken binnenkwam. Dit is waar pastoren het vandaan halen. Het komt niet uit de Bijbel. Het kwam zeker niet uit de mond van Jezus Christus! Maar het kwam uit de mond van Scofield. De kanttekeningen van Scofield wijzen op een pre-tribulatie opname, en zij leiden de lezer ertoe te geloven dat het in de Schriftuur is, terwijl het daar echt helemaal niet is. Dus omdat de Scofield Bijbel naar zoveel seminaries en colleges werd gestuurd, en zoveel jonge predikers de studiebijbel van Scofield lazen, begonnen zij de pre-tribulatie opname gewoon als feit aan te nemen en begonnen haar te prediken.

(dr. Roland Rasmussen:) Werken van fictie over de immanenteinente opname bereikten ook de generatie uit de jaren 1970 door de films van Don Thompson.

(Filmcitaat:) "Plotseling en zonder waarschuwing verdwenen zojuist letterlijk duizenden, wellicht miljoenen mensen. Enkele ooggetuigeverslagen van deze verdwijningen waren niet duidelijk maar één ding is absoluut zeker: miljoenen die afgelopen nacht op deze aarde leefden zijn vanochtend niet hier."

(dr. Roland Rasmussen:) Thompson's trilogie van thrillers speelde een significante rol in het indoctrineren van een nieuwe generatie van tieners. Sinds zijn première hebben meer dan 300 miljoen mensen "Een dief in de nacht" gezien. In 1995 publiceerde Tim Dalehouse de apocalyptische roman "Left behind" (Achtergelaten) van Tim LaHaye en Jerry Jenkin.

Pastoor Anderson: Dit is een fictieve serie die iedereen afbeeldt als verdwijnende, en niemand weet waar ze zijn. Auto's botsen op elkaar; vliegtuigen storten neer omdat de piloot is verdwenen, en deze dramatische presentatie van de pre-tribulatie opname is onderdeel van de Amerikaanse cultuur geworden, en mensen accepteren gewoon dat het waar is, en ... het is een stupide film.

(dr. Roland Rasmussen:) Left Behind (Achtergelaten) zou wereldwijd 63 miljoen exemplaren gaan verkopen en zowel een serie van zestien boeken als drie filmbewerkingen produceren. Maar Left Behind is een fictief werk. Om de waarheid over de opname te leren kennen, moeten wij naar de bladzijden van de Bijbel zelf kijken.

Scène 3 - 1 Thessalonicenzen 4 and Mattheüs 24

Pastoor Anderson: 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 is de sleutelpassage over de opname.

Pastoor Jimenez: En in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vinden we waarschijnlijk de meest beroemde tekst betreffende de opname.

Pastoor Anderson: Iedereen zou het ermee eens zijn dat deze passage spreekt over de opname. Dit is de meest heldere onderwijzing in de Bijbel over Jezus die in de wolken komt, en over het opnemen van ons tezamen om hem te ontmoeten. De Bijbel leest in vers 13:

"Maar ik woude niet hebben [dat] gij ignorant zijt, broeders, betreffende hen welke in slaap zijn, [op]dat gij niet bedroefd zijt, evenals anderen welke geene hoop hebben." (1 Thessalonicenzen 4:13, KJV)

"Want indien wij gelooven dat Jezus stierf en weder rees, evenzoo zal God ook hen welke slapen in Jezus met hem brengen." (1 Thessalonicenzen 4:14, KJV)

Pastoor Anderson: Dus hij zegt hier dat hij niet wil dat zij onwetend zijn over Christenen, gelovers die gestorven zijn, zij die in slaap zijn in Jezus, zij die reeds voortgegaan zijn om met de Heer te zijn. Hij zegt, Ik wil ik niet hebben dat jullie onwetend zijn van dit, broeders, omdat ik niet wil dat jullie rouwen zoals zij die geen hoop hebben. Ik wil dat jullie weten dat jullie jullie geliefde die een gered persoon was weer zullen zien. Jullie gaan hen weer opnieuw zien omdat de Bijbel zegt dat wanneer Jezus terugkomt, hij hen met hem zal brengen. De doden in Christus zullen eerst rijzen, en zo voort. Dat is waarom hij in vers 18 zei:

 "Waarvoor troost elkander met deze woorden." (1 Thessalonicenzen 4:18, KJV)

Pastoor Anderson: Daarom is dit een zeer populaire passage om te horen op begrafenissen. Ik ben op vele begrafenissen geweest waar mensen elkaar troosten met deze woorden. Dus merk op, in elk vers kaart hij het feit aan dat wij deze mensen weer zullen zien die overgegaan zijn.

"Want dit zeggen wij tot u door het woord van den Heer, dat wij welke in leven zijn [en] blijven tot de komst van den Heer niet hen zullen preventeeren [=komen voor] welke in slaap zijn." (1 Thessalonicenzen 4:15, KJV)

"Want de Heer zelf zal nederdalen van [den] hemel met eenen roep, met de stem van den archengel, en met de tromp van God: en de dooden in Christus zullen eerst rijzen:" (1 Thessalonicenzen 4:16, KJV)

"Dan wij welke in leven zijn [en] blijven zullen tegader met hen opgevangen zijn in de wolken, [om] den Heer in de lucht te ontmoeten: en zoo zullen wij eeuwig met den Heer zijn." (1 Thessalonicenzen 4:17, KJV)

"Waarvoor troost elkander met deze woorden." (1 Thessalonicenzen 4:18, KJV)

Pastoor Anderson: En als je naar de context kijkt, dan is de troost dat je je geliefden weer zal zien. Hij zegt: Je zal hen weer zien omdat indien je gelooft dat Jezus stierf en weer rees, evenzo (op dezelfde wijze) zal God ook hen die slapen in Jezus met hem brengen. Zij gaan een opstanding krijgen. De doden in Christus zullen eerst rijzen. Hij zegt: Troost elkaar met deze woorden. Er is hier geen troost genoemd dat je vervolging zal ontvlieden. Je gaat niet vervolgd worden. Je zal niet door tribulatie (verdrukking) gaan. Je zal niet door kwelling gaan. Je zal niet gaan lijden. Noemt deze passage zelfs de tribulatie? Werd er ook maar iets over de verdrukking genoemd? Nee. Hij zei niet: Troost elkaar dat jullie nooit door tribulatie zullen gaan. Troost elkaar dat jullie niet vervolgd zullen worden. Troost elkaar dat er een pre-tribulatie opname is. Dat is niet wat hij zegt!

Pastoor Jimenez: Als we nu kijken naar deze passage, zijn er enkele kenmerken die we van de opname kunnen zien welke ons zullen helpen de opname in andere passages te identificeren. Ik zou willen dat jullie begrijpen waaruit de opname bestaat. Als jullie aldaar naar vers 16 kijken, staat er: "Want de Heer zelf zal nederdalen van [den] hemel..." Dus het eerste wat we moeten begrijpen over de opname is dat de Heer nederkomt uit de hemel met een roep en met de stem van de archengel, en ik wil dat jullie hierop letten, "en met de tromp van God." Dat is het tweede kenmerk van de opname dat ik zou willen dat jullie zien. De Heer zal nederdalen, er zal een tromp van God zijn, en dan zegt de Bijbel, "en de dooden in Christus zullen eerst rijzen: Dan wij welke in leven zijn [en] blijven zullen ... zijn ..." Let op deze woorden: "zullen tegader met hen opgevangen zijn in de wolken..." Dus wanneer de opname gebeurt, zijn volgens 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 de kenmerken van de opname:

1) Het feit dat de Heer zal nederdalen.
2) Het feit dat we een trompet zullen horen klinken.
3) Het feit dat we tezamen opgevangen zullen zijn om hem te ontmoeten in de wolken.

Pastoor Anderson: Ga terug naar Mattheüs 24 en zie exact dezelfde elementen in Mattheüs 24:29-31. Kijk naar Mattheüs 24:29, ... "Onmiddellijk na de tribulatie van die dagen," en soms wil ik mensen gewoon vragen: "Welk deel van NA begrijpen jullie niet in deze passage?" Maar het zegt:

"Onmiddellijk na de tribulatie van die dagen zal de zon verduisterd zijn, en de maan zal niet haar licht geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen geschaakt [=geschud] zijn:" (Mattheüs 24:29, KJV)

"En dan zal het teeken van den Zoon des menschen in [den] hemel verschijnen: en dan zullen al de tribus [=geslachten] van de aarde rouwen, en zij zullen den Zoon des menschen...", de 'Zoon des menschen' is hoe Jezus zichzelf noemde terwijl hij op de aarde was, hij zei: "... zij zullen den Zoon des menschen zien komende in de wolken van [den] hemel met kracht en groote glorie." (Mattheüs 24:30, KJV)

"En hij zal zijne engelen met een groot geluid van eene trompet zenden, en zij zullen zijne electen tegader gaderen van de vier winden, van één eind van [den] hemel tot de ander." (Mattheüs 24:31, KJV)

Pastoor Anderson: Alle elementen, dezelfde! Jezus komt in de wolken. Een trompet klinkt. Hij zend de engelen om zijn electen (uitverkorenen) de vergaderen.

Pastoor Jimenez: De reden dat ik dit aan jullie liet zien is dat ik wilde dat jullie begrijpen dat in Mattheüs 24:29-31 we de opname zien, en wanneer wij het vergelijken met 1 Thess. 4:15-17, komt het precies overeen.

Pastoor Anderson: Houd je vinger daar en ga naar Marcus 13. Marcus 13 zegt vrijwel dezelfde dingen als Mattheüs 24. Dit noemen we een "parallelle passage". Je zal dezelfde prediking en dezelfde onderwijzing in deze twee hoofdstukken vinden. Je kan hen naast elkaar leggen. Zij zeggen dezelfde dingen. Laat me het jullie laten zien in die passage. Er staat in vers 24:

"Maar in die dagen, NA die tribulatie, zal de zon verduisterd zijn, en de maan zal niet haar licht geven," (Marcus 13:24, KJV)

"En de sterren van [den] hemel zullen vallen, en de krachten die in [den] hemel zijn zullen geschaakt [=geschud] zijn." (Marcus 13:25, KJV)

"En dan zullen zij den Zoon des menschen zien komende in de wolken met groote kracht en glorie." (Marcus 13:26, KJV)

"En dan zal hij zijne engelen zenden, en zal zijne electen tegader gaderen van de vier winden, van het uiterste part van de aarde tot het uiterste part van [den] hemel." (Marcus 13:27, KJV)

Pastoor Anderson: Op dit punt nu zouden we gewoon kunnen bidden en naar huis gaan. We zouden gewoon in staat moeten zijn om onze Bijbel te sluiten en te zeggen, "Daar heb je het, mensen. Het is NA DE TRIBULATIE", en onze Bijbels sluiten en naar huis gaan. Maar och nee, wij gaan onze Bijbels niet sluiten en gaan niet naar huis, omdat ik jullie ga bewijzen en laten zien dat dit gaat over de opname, en dat dit zegt dat het NA DE TRIBULATIE is.

Scène 4 - Mattheüs 24 heeft het niet alleen over "de Joden"

Pastoor Anderson: Veel mensen zullen dit hoofdstuk aanvallen en zeggen: "Je kan je doctrine hierover niet uit Mattheüs 24 halen omdat Mattheüs 24 alleen aan de Joden gericht is." Zij schrijven deze passage gewoon af, en zeggen: "Oh, dit is alleen voor de Joden." En een één of andere wetenschapper ergens heeft besloten dat het boek van Mattheüs voor de Joden is, het boek van Marcus voor de Romeinen is, het boek van Lucas voor de Grieken is en het boek van Johannes voor de wereld is. Oh, dankuwel, God, om ons onderdeel uit te laten maken van tenminste één van de vier evangeliën! Maar wie verzint deze zaken? Misschien is Mattheüs uitgerust voor de Joden. Misschien is Lucas uitgerust voor de Grieken. Misschien was de brief van Paulus aan de Epheziërs uitgerust voor de Epheziërs. Denk je niet? Misschien was de brief van Paulus aan de Hebreeërs uitgerust voor de Hebreeërs. Misschien was de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen uitgerust voor de Thessalonicenzen, maar elke belofte in het Boek is de mijne! Elk hoofdstuk, elk vers, elke "lijne"! Het boek van Titus was niet alleen voor Titus! Dat was een boek met een korte levensduur! Het is voor elke pastoor om te lezen. Het is voor elke gelover om te lezen. Het is het Nieuwe Testament!

Pastoor Anderson: Maar dit is wat ze zullen zeggen, "Nee, Pastoor Anderson, je begrijpt het niet. Deze hele preek was gepredikt over de Joden, aan de Joden, voor de Joden. Jezus Christus", zeggen ze, "was aan het prediken aan de Joden in de Olijfbergrede" (dat is de chique theologische naam die zij aan deze passage geven, Mt 24 en Mr 13 heten de Olijfbergrede) ... "... Pastoor Anderson, hij was aan het praten tegen de Joden! Begrijpt u het niet? Wanneer hij in Marcus 13:24 'Na die tribulatie' zei, en het dan in vers 26 over Jezus komende in de wolken had, en het gaderen van de electen in vers 27 van het uiterste deel van de aarde, tot het uiterste deel van de hemel, dan wordt er", zeggen ze, "gewoon alleen aan de Joden gepraat." Ok, kijk naar het laatste vers van Marcus 13, vers 37: "En wat ik tot u zeg zeg ik..." alleen aan de Joden? "Laat niet welke prediker dan ook je vertellen dat dit voor alle gelovers is. Het is alleen voor de Joden." Is dat wat er in Mattheüs 13:37 staat? Nee! Er staat:

"En wat ik tot u zeg zeg ik tot ALLEN, Wacht." (Marcus 13:37, KJV)

Pastoor Anderson: Dat is het laatste woord van het hoofdstuk.

"En wat ik tot u zeg zeg ik tot allen, Wacht." (Marcus 13:37, KJV)

Pastoor Anderson: En toch zullen mensen nog steeds omkeren en zeggen: "Dit hoofdstuk spreekt niet tegen allen. Het spreekt alleen tegen de Joden." Het is bijna alsof hij wist dat mensen dat zouden zeggen, dus zegt hij het gewoon aan het einde. Ik praat niet alleen tot jullie. Ik spreek tot allen wanneer ik zeg, Wacht. Dit is voor iedereen. Te zeggen dat dit hoofdstuk alleen tegen de Joden spreekt is belachelijk wanneer hij ronduit zegt:

"En wat ik tot u zeg zeg ik tot allen, Wacht." (Marcus 13:37, KJV)

Pastoor Jimenez: Vaak zullen mensen kijken naar Mattheüs 24:30-31, en zullen zeggen, "Nou, ook al lijkt het op de opname, en ook al klinkt het als de opname, is het toch niet de opname," en om de volgende reden zeggen zij dat het niet de opname is. Als je naar vers 31 kijkt, staat er: "En hij zal zijne engelen met een groot geluid van eene trompet zenden, en zij zullen zijne electen tegader gaderen..." en de mensen zullen naar dat woord kijken, en zij zullen zeggen, "Zie daar, het woord 'electen' (=uitverkorenen) slaat niet op Christenen." Zij zullen zeggen, "De 'electen' zijn Israël. Daarom is Mattheüs 24 niet de opname. Het is niet bedoeld voor Christenen. Dit hele hoofdstuk is bedoeld voor de Joden omdat hij het heeft over de electen." Het probleem daarmee is dit: me moeten altijd toestaan dat de Bijbel zijn eigen woordenboek is.

Pastoor Anderson: Ik heb hier een lijst van elke keer dat het woord "electen" is gebruikt. We gaan haar niet doornemen omdat we daar geen tijd voor hebben, maar ik zou elke keer dat het woord "electen" is gebruikt kunnen doornemen, en jullie kunnen laten zien dat het ieder en elke keer gaat over mensen die gered zijn.

Pastoor Jimenez: De reden dat mensen denken dat het woord "electen" gaat over "Joden," of over "Israël", is dat in plaats van het bestuderen van de Bijbel, en in plaats van het lezen van de Bijbel, zij bezig zijn geweest met het lezen van commentaren, en zij zijn bezig geweest met het lezen van boeken die door mensen geschreven zijn, en die mensen hebben hun verteld wat de definitie van woorden is. De Scofield Studiebijbel heeft een noot in Mattheüs 24 waarin staat dat het woord "electen" betrekking heeft op "Israël". Maar de Bijbel definieert zichzelf, en de Bijbel geeft ons het antwoord op alle vragen van doctrine die we hebben, en het woord "electe", als je het uitzoekt in de Bijbel, is simpelweg niet de Jood.

Pastoor Anderson: Om even snel iets uit te lichten, in 1 Thessalonicenzen 1:4 staat er: "Kennende, geliefde broeders, uwe electie van God", wat betrekking heeft op de Thessalonicenzen die duidelijk Volken/Heidenen waren. We zagen het in Romeinen 8:33:

"Wie zal eenig ding tot de charge van God's electen leggen? [Het is] God die rechtvaardigt." (Romeinen 8:33 , KJV)

Pastoor Anderson: Van de zestien vermeldingen van de term "electe" in de Bijbel, vond ik er tien die refereerden aan alle gelovers in het algemeen, twee van hen refereerden aan gelovers die specifiek Volken/Heidenen zijn, één van hen refereert aan gelovers die Joden zijn, twee van hen refereren aan Jezus Christus zelf, en één van hen refereert aan Jacob de persoon als zijnde God's electe. Ik zal jullie één vers geven die duidelijk aantoont dat "de electen" niet "Israël" betekent, omdat mensen zeggen, "De electen? Dat is Israël. Dat zijn de Joden."

"Wat dan? Israël heeft niet dat verkregen naar welk het zoekt; maar de electie heeft het verkregen, en de rest waren verblind" (Romeinen 11:7, KJV).

Pastoor Anderson: Dus de Bijbel zegt: Israël heeft het niet, maar de electie wel. Nou, als Israël de electie ware, zou dat niet zinnig zijn.

Pastoor Jimenez: Door de hele schriftuur is het erg helder, indien je de Bijbel zichzelf laat definiëren, dat de "electen" niet de Joden zijn; dat de "electe" niet de natie van Israël is: de electen zijn gelovers. Ze kunnen uit Klein-Azië zijn, ze kunnen Grieks zijn, ze kunnen barbaren zijn, ze kunnen wat dan ook zijn. Indien u Christus heeft aangedaan, indien u de nieuwe man heeft aangedaan, dan wordt u als de electe beschouwd. Dus als wij teruggaan naar Mattheüs 24, en hij zegt, "En hij zal zijne engelen met een groot geluid van eene trompet zenden, en zij zullen zijne electen tegader gaderen", dan past dat perfect in de passage, betreffende het feit dat dit de opname van de gelovers is.

Pastoor Anderson: Het heeft niets te maken met de vraag of zij een Jood of een der Volken zijn, zwart of wit. De electen zijn zij die gered zijn. Hij gaat hen met hem opgaderen in de wolken. Nu is dat niet volledig consistent met wat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 is gezegd? Toen er stond dat er een trompet zal zijn, en dat de gelovers met Christus opgenomen zullen zijn? Een stukje verder in hetzelfde hoofdstuk staat er: "Maar van dien dag en uur weet geen [mensch]..." (Mt. 24:36), dus niemand kent de dag of het uur wanneer dit zal gebeuren. Ik kan u niet zeggen, "Dit zal gebeuren op zoveel oktober van dit jaar." Verderop zegt hij ook:

"Dan zullen twee in het veld zijn; de één zal genomen zijn, en de andere verlaten." (Mattheüs 24:40, KJV)

"Twee [vrouwen zullen] grindende [zijn] ten molene; de ééne zal genomen zijn, en de andere verlaten. Wacht daarvoor: want gij weet niet welk uur uw Heer komt." (Mattheüs 24:41-42, KJV)

Pastoor Anderson: Dus God zegt ons dat wij niet weten wanneer het zal zijn. Het is iets om voor te wachten (waken). Wij weten niet de dag of het uur, maar hij zegt ons wel dat het NA DE TRIBULATIE is omdat hij zei dat NA DE TRIBULATIE de zon en maan verduisterd zijn, en Jezus dan komt in de wolken. Dat is wanneer de trompet klinkt. Dat is wanneer de gelovers opgenomen zijn. Dus alleen maar omdat wij de dag of het uur niet kennen, betekent het niet dat dit iets is dat op elk moment kan gebeuren. Veel mensen zullen kijken naar "geen mensch kent de dag of het uur", en zullen zeggen "het zou op elk moment kunnen gebeuren." Nou, hij heeft zojuist gezegd dat het NA DE TRIBULATIE is. Dit staat zelfs in Mattheüs, Marcus én Lucas. Mattheüs behandelt het in hoofdstuk 24, Marcus in hoofdstuk 13, Lucas behandelt het in de hoofdstukken 17 en 21, en Johannes behandelt het in het boek der Openbaring. Het wordt door alle vier behandeld. Eerst komt de tribulatie (grote verdrukking), dan zijn de zon en maan verduisterd, dan komt Jezus in de wolken bij de opname.

Scène 5 - "Tribulatie" betekent NIET "toorn"

Pastoor Anderson: De reden dat mensen denken dat de opname vóór de tribulatie is is omdat zij de tribulatie verwarren met God's toorn. Eén manier om te bewijzen dat God's toorn en de tribulatie twee compleet verschillende dingen zijn is dat in Mattheüs 24:29 staat: "Onmiddellijk ná de tribulatie van die dagen zal de zon verduisterd zijn, en de maan zal niet haar licht geven". Dus de Bijbel is erg helder in Mattheüs 24 dat de zon en de maan NA DE TRIBULATIE verduisterd zijn. Nou, als je dan naar Openbaring 6 gaat waar je leest over wanneer de zon en maan verduisterd zijn (wanneer het zesde zegel geopend is), staat er: "...en de zon werd zwart als zakdoek van haar, en de maan werd als bloed" - exact wat er in Mattheüs 24 staat.

"En de sterren van [den] hemel vielen tot de aarde, evenals een vijgeboom zijne ontijdelijke vijgen werpt, wanneer hij is geschaakt [=geschud] van eenen machtigen wind." (Openbaring 6:13, KJV)

"En de hemel vertrok als eene boekrol wanneer het tegader gerold is; en elke berg en [elk] eiland waren bewogen uit hunne plaatsen." (Openbaring 6:14, KJV)

"En de koningen van de aarde, en de groote mannen, en de rijke mannen, en de hoofdkapiteinen, en de machtige mannen, en elke gebonden man, en elke vrije man, verborgen zichzelven in de dennen en in de rotsen van de bergen;" (Openbaring 6:15, KJV)

"En zeiden aan de bergen en rotsen, Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht van hem die op den troon zit, en van den toorn van het lam: Want de groote dag van zijnen toorn is gekomen; en wie zal in staat zijn te staan?" (Openbaring 6:16-17, KJV)

Pastoor Anderson: Dus wanneer wordt volgens dit begonnen met het uitgieten van God's toorn? Wanneer de zon en de maan verduisterd zijn is wanneer zij zeggen "Want de groote dag van zijnen toorn is gekomen" (Op. 6:17). Tegenwoordige tijd, "is gekomen", dit betekent dat het zojuist is gekomen. Dus indien Mattheüs 24 zegt dat de zon en de maan zijn verduisterd NA DE TRIBULATIE, en indien God's toorn niet start tot na het verduisteren van de zon en de maan, hoe kunnen zij dan hetzelfde iets zijn? Dus de toorn begint pas na de verduistering van de zon en de maan. Gewoonlijk als je mensen probeert te vragen om schriftuur te laten zien over de pre-tribulatie opname, kunnen ze je geen enkel vers laten zien. Ik daag iedereen uit om me één vers te laten zien die daadwerkelijk het woord "tribulatie" gebruikt om hun pre-tribulatie-opname standpunt te ondersteunen. Ze kunnen het niet doen. Zij zijn genoodzaakt om je verzen te laten zien die het woord "toorn" gebruiken. Ze vinden verzen die laten zien dat wij als Christenen niet onder God's toorn zijn, en zij zullen verzen laten zien die zeggen dat wij niet tot toorn geappointeerd zijn, en dat we gered zijn van toorn. En zij zeggen, "Kijk, hier, de Bijbel zegt dat wij niet door de tribulatie zullen gaan." Maar wacht even: tribulatie en toorn zijn twee verschillende dingen! Er is geen vers dat welke gelover in de pre-tribulatie dan ook je kan tonen waarin het woord "tribulatie" staat om hun doctrine te bewijzen. Zij zullen je leiden naar een één of ander vers over God's toorn. Nou God's toorn en de tribulatie zijn twee totaal verschillende dingen. De meeste Christenen zijn in hun kerken onderwezen en door de boeken die zij lezen dat deze twee dingen (de tribulatie en de toorn) hetzelfde ding zijn. En wanneer je ze probeert te zeggen: "Hey! We zullen hier zijn tijdens de tribulatie! De opname komt pas NA DE TRIBULATIE." Hier is wat zij je proberen te vertellen: "Nee, God zou zijn toorn niet uitgieten op zijn eigen volk. Wij zijn niet geappointeerd tot toorn. We zullen gespraard zijn van zijn toorn." Maar wacht even: is God's toorn hetzelfde als de tribulatie? Nee. Dus als we mensen er gewoon toe zouden kunnen brengen te begrijpen wat het woord "tribulatie" betekent, dan zouden zij begrijpen dat de opname NA DE TRIBULATIE komt. Het is gewoon dat mensen het woord "tribulatie" ("verdrukking") niet begrijpen omdat zij dit idee in hun hoofd hebben dat de tribulatie een zeven jarige periode is waarin God zijn toorn uitgiet en vuur en zwavel uitgiet, water verandert in bloed, en mensen foltert met schorpioenen en alle deze verschillende plagen. Dat is niet wat de tribulatie is. Dat is niet wat de Bijbel onderwijst.

Scène 6 – Elke vermelding van het woord "tribulatie" in het Nieuwe Testament

Pastoor Anderson: Zij die geloven in deze zogeheten "pre-trib opname", of een opname die vóór de tribulatie komt die op elk moment kan geschieden: laten we die term "pre-trib opname" opsplitsen. Het bestaat uit drie elementen. Wat betekent "pre"? "Vóór". Waar staat "trib" voor? "Tribulatie" (de grote verdrukking). Dan heb je "opname". Het woord "opname" staat niet in de Bijbel. Het concept van de opname is wel in de Bijbel omdat we Jezus zien komen in de wolken; mensen zijn opgenomen om met hem te zijn in de lucht, enz. Dus het concept van de opname staat erin, maar het woord "opname" is niet gebruikt. Is het woord "tribulatie" in de Bijbel? Indien je elk vers opzoekt dat het woord "tribulatie" gebruikt, is het 22 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Dus indien het Nieuwe Testament het woord "tribulatie" 22 keer gebruikt, en iedereen loopt rond met deze doctrine genoemd de "pre-trib opname", zou niet één van die 22 verzen, of 22 passages of hoofdstukken, ons iets moeten onderwijzen over een opname die geschiedt vóór de tribulatie? Geen van deze verzen zegt iets over het bestaan van een opname vóór de tribulatie of iets dergelijks, dus voorstanders van de pre-tribulatie opname moeten steunen op heel veel interpretatie, en ze moeten het u uitleggen, en het is altijd erg gecompliceerd. Ik heb iets opgemerkt over de Bijbel: God wil dat wij de Bijbel begrijpen. Hij probeert geen trucjes met ons uit te halen en ons te verwarren en de zaken moeilijk te maken. Hij wil dat wij de waarheid kennen. Hij houdt van ons. Ik heb bemerkt dat de eerste keer dat de Bijbel iets te berde brengt, hij het voor ons definieert, en ons helpt het te begrijpen. Wanneer wij het op die manier de tweede keer zien, zullen we weten waarover hij het heeft. In de Bijbel in Mattheüs 13:21 staat:

"Nochtans heeft hij niet [eenen] wortel in zichzelven, maar duurt voor eene wijle: want wanneer tribulatie of persecutie oprijst vanwege het woord, is hij in het voorbijgaan geoffendeerd." (Mattheüs 13:21, KJV)

Pastoor Anderson: Hoe zie je de definitie van "tribulatie"? Persecutie (vervolging). Hij zegt "tribulatie of persecutie" die oprijst vanwege het woord. Dus gaan deze mensen door tribulatie omdat zij zo slecht zijn? Nee, zij gaan door tribulatie omdat zij staan op het woord van God. En omdat zij op zijn gekomen voor het woord van God, omdat het woord van God hebben ontvangen met alle blijheid, zullen ze door persecutie of tribulatie gaan. Als wij geworteld en gegrondvest zijn in wat wij geloven, en wanneer persecutie en tribulatie komt, zullen wij verduren. De eerste keer dat je het woord "tribulatie" ("verdrukking") in de Bijbel gebruikt ziet, is het gekoppeld met "persecutie" ("vervolging"). Dat is de eerste keer dat het woord "tribulatie" is gebruikt in het Nieuwe Testament, en indien je elke keer het gebruik van het woord "tribulatie" door het hele Nieuwe Testament volgt, dan gaat het negen van de tien keer over gelovers die door tribulatie gaan - geredde mensen die door tribulatie gaan. De andere twee keer dat het gebruikt wordt en het niet gaat over geredde mensen, heeft het niets te maken met profetie over het einde der tijden. Het heeft het gewoon over mensen die in het algemeen door tribulatie gaan. Christenen zijn door de hele geschiedenis door tribulatie gegaan, en onze generatie zal niet anders zijn. Misschien zal dit in onze levenstijd gebeuren, misschien niet, maar indien het gebeurt in onze levenstijd, zullen wij het als gelovers doormaken. We zullen of vermoord zijn vanwege Christus, of hopelijk zullen we deze periode doorstaan en het halen tot de opname.

Pastoor Jimenez: De vijfde vermelding van het woord "tribulatie" in het Nieuwe Testament is gevonden in Johannes 16:33.

Pastoor Anderson: Hij spreekt tot gelovers. Hij spreekt tot zijn discipelen. Hij zegt: "Deze dingen heb ik tot u gesproken, [opdat] gij in mij vrede mochtet hebben. In de wereld zult gij tribulatie hebben: maar zijt goedsmoeds; Ik heb de wereld overkomen." (Johannes 16:33, KJV)

Pastoor Anderson: Zei hij niet jullie de tribulatie zullen ontlopen? Zei hij dat jullie geen tribulatie zullen doorstaan? Zei hij "Ik zou mijn mensen nooit door tribulatie laten gaan! Ik houd te veel van hen!" Nee! Wat vertelde de eerste vermelding van "tribulatie" in Mattheüs 13:21 ons? Dat als mensen niet geworteld en gegrondvest waren, en persecutie en tribulatie zou ontstaan vanwege het woord, zij geoffendeerd zouden zijn (aanstoot zouden nemen). Kijk naar wat Jezus zei in dit hoofdstuk dat ons waarschuwt voor tribulatie in vers 1:

"Deze dingen heb ik tot u gesproken, [op]dat gij niet GEOFFENDEERD zoudet zijn." (Johannes 16:1, KJV)

Pastoor Anderson: Hij zegt dat indien hij u hierover niet vertelt, als hij u niet waarschuwt over de komende persecuties en tribulaties en beproevingen die u in uw leven zult doorstaan, dan zult u erdoor verrast worden wanneer zij komen. U zal geoffendeerd zijn, aanstoot nemen. Je zou kunnen zeggen: "Waarom predikt u deze preek, Pastoor Anderson?" Ik predik deze preek opdat jullie niet geoffendeerd mochten zijn. Je zou kunnen zeggen: "Wacht eens even, deze preek offendeert!" Nee, dit is de preek om u ervan te weerhouden geoffendeerd te zijn omdat Jezus zei dat indien u weet dat dit komende is, u niet geoffendeerd zal zijn. Kijk naar vers 4:

"Maar deze dingen heb ik u verteld, [op]dat wanneer de tijd zal komen, gij moget gedenken dat ik u van hen vertelde. En deze dingen zeide ik ten beginne niet tot u, omdat ik met u was." (Johannes 16:4, KJV)

Pastoor Anderson: Dus hij zegt dat wanneer deze dingen gebeuren dat je dan zal herinneren dat ik het je toch zei, en ik zeg vanavond hetzelfde als wat Jezus zei. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren - misschien niet in onze levenstijd; het kan honderd jaar van nu zijn; misschien zal het een paar jaar van nu zijn; we weten niet wanneer het einde zal zijn - maar wanneer het gebeurt, zullen jullie je herinneren dat ik het jullie vertelde. Wat nog belangrijker is: omdat ik deze dingen niet verzon, zullen jullie herinneren dat Jezus het jullie vertelde.

Pastoor Jimenez: De volgende keer dat je het woord "tribulatie" vindt is in Handelingen 14:22, waar staat:

"Confirmeerende [=bekrachtigende] de zielen van de discipelen, [en] hen exhorteerende [=aansporende] [om] te continueeren in het geloof, en dat wij door veel tribulatie moeten intreden in het koninkrijk van God." (Handelingen 14:22, KJV)

Pastoor Jimenez: De mededeling die gedaan wordt is interessant, namelijk dat "wij door veel tribulatie moeten intreden in het koninkrijk van God" - een zeer specifieke mededeling in de Bijbel die eruit bestaat dat wanneer wij intreden in het koninkrijk van God, het door tribulatie zal zijn, en dat we niet zullen intreden in het koninkrijk van God vóór tribulatie.

Pastoor Anderson: Zei hij: "Levende mens, het is fantastisch dat we weg zullen zijn vóór de tribulatie"? Nee, hij zei, "Je had ze beter kunnen confirmeren. Je had ze beter kunnen bekrachtigen op sommige punten. Je had ze beter kunnen versterken omdat zij beter hadden kunnen weten dat zij dóór veel tribulatie moeten intreden in het koninkrijk van God." Wordt er enige pre-tribulatie opname genoemd in vermelding nummer 6? Ik denk het niet.

Pastoor Jimenez: In 2 Corinthiërs 7:4 zegt de Bijbel:

"Groot [is] mijne boudelijkheid van spraak tot u waarts, groot [is] mijn gloriën van u: ik ben gevuld met troost, ik ben excedent vreugdevol in al onze tribulatie." (2 Corinthiërs 7:4)

Pastoor Anderson: Hij zei niet, "Ik ben excedent vreugdevol omdat ik niet door tribulatie ga. Ik ben zo vreugdevol dat we opgenomen zullen zijn vóór de tribulatie!" Dat is niet wat hij zei. Hij zei, "Ik ben excedent vreugdevol in al onze tribulatie." Waar is de pre-trib opname in die schriftuur? Zij is er niet.

Pastoor Jimenez: Het is mij gewoon verbazingwekkend dat als je naar het woord "tribulatie" kijkt door de hele schriftuur, je meerdere vermeldingen blijft vinden van gelovers die zeggen dat zij door tribulatie gaan. Hij zegt, "...in al onze tribulatie." Het is niet iets waar gelovers niet doorheen gaan. Het is iets waar gelovers hun hele leven doorheen zijn gegaan. Generaties lang zijn gelovers door tribulatie gegaan.

Pastoor Anderson: Onthoudt, mensen, dat God er niet op uit is om ons te verwarren. Hij probeert niet met ons te rotzooien. Men heeft met u gerotzooid! Predikers hebben met u gerotzooid! TV shows en films hebben met u gerotzooid (Left behind enz.) God rotzooit niet met u.

Pastoor Jimenez: Indien we toestaan dat de Bijbel ons woordenboek is, en wij toestaan dat de Bijbel woorden voor ons definieert, zouden we bemerken dat het woord "tribulatie" niet de toorn van God is. Het is persecutie (vervolging), het is kwelling, het is verontrusting.

Pastoor Anderson: Je zou denken dat iemand je één vers van die 22 vermeldingen van "tribulatie" zou kunnen laten zien. Laat me één vers zien dat zegt dat wij weg zullen zijn vóór de tribulatie, of dat wij opgenomen zullen zijn vóór de tribulatie, of dat de opname plaats zal vinden vóór de tribulatie. Toch kan ik u laten zien waar de Bijbel zonder omweg zegt dat onmiddellijk na de tribulatie Jezus komt in de wolken, de trompet zal klinken en de electen tezamen met hem opgenomen zullen zijn in de wolken. Zo simpel is het. Zij die geloven in de pre-trib opname moeten gewoon steunen op mensen met hun ingewikkelde interpretaties en logica, en "Nou, aangezien wij de dag noch het uur kennen, betekent dat dat het op elk moment kan gebeuren, en indien het op elk moment zou kunnen gebeuren, dat moet het vóór de tribulatie zijn." Of zij zullen een ingewikkeld schema hebben dat ze kunnen gebruiken om het u uit te leggen. Maar als je gewoon de Bijbel oppakt en het neemt voor wat het zegt - lees het Nieuwe Testament beginnende in Mattheüs 1 - wanneer je bij Mattheüs 24 aankomt, dan is het daar, zo helder als de dag: NA DE TRIBULATIE komt Jezus in de wolken.

Scène 7 - Dr. Kent Hovind geïntroduceerd

Pastoor Anderson: Dr. Kent Hovind is een erg beroemde evangelist die gedurende 38 jaren de pre-trib opname geloofde en predikte. Nou nu is hij in de gevangenis, en sinds hij in de gevangenis is, is hij bezig geweest met het lezen van zijn Bijbel, en realiseerde hij zich dat de pre-trib opname niet gevonden is in de Schriftuur, en ik wil hem opbellen om meer te weten te komen over wat hem deed omschakelen. Wat deed hem realiseren dat het NA DE TRIBULATIE is?

Dr. Kent Hovind: Mijn naam is Kent Hovind. Ik zat in het bèta onderwijs op de middelbare school gedurende vijftien jaren en werd toen een evangelist gedurende twintig jaren onderwijzende over de creatie en evolutie. En ik ben erg bezorgd geweest over mijn zienswijze van het einde der tijden en hoe het in de Schriftuur in elkaar steekt, en ik werd overtuigd, oh, ongeveer drie jaren geleden, dat wat mij mijn hele leven onderwezen is, niet waar is. Ik moest omschakelen, tot het grote ongenoegen van vele van mijn broeders uit de fundamentele Baptistenkerken, naar het post-trib, pre-toorn standpunt. De Bijbel zegt dat de spotters in de laatste dagen met opzet onwetend zouden zijn over de creatie, de vloed en het komende oordeel. Welnu, ik heb twintig jaar doorgebracht met het door de hele wereld onderwijzen over de creatie en de vloed, maar ik heb het gedeelte over het komende oordeel een beetje vermeden omdat ik het zelf ook niet begreep. In Jezus' preek in Mattheüs 24 vroegen de discipelen hem heel duidelijk: wat is het teken van uw komen? En wanneer zal het gebeuren? Hetzelfde verhaal is wederom verteld in Marcus 13 en Lucas 21. Dus ik kopieerde pagina's van de Bijbel van al die drie passages en plaatste hen naast elkaar - alle drie parallelle verslagen. En als je eenmaal alle details weggeplukt had, werd het meer en meer duidelijk dat het pre-trib-opname idee gewoon niet waar was.

Pastoor Anderson: Waarom denkt u dat zoveel mensen in de pre-trib opname geloven? Waarom is deze doctrine zo populair?

Dr. Kent Hovind: Omdat het een beschamend probleem beantwoort. De Christenen konden niet de vragen over de dinosaurussen beantwoorden. Waar pasten zij? Dus verzonnen zij de "gat theorie" en vielen ervoor. Ik denk dat het idee van een pre-trib opname past in die categorie waar mensen jeukende oren hebben. Dit is wat zij willen horen.

Pastoor Anderson: Inderdaad."Waart dat niet eenige mensch u spolieert door philosophie en ijdele misleiding, naar de traditie van menschen, naar de rudimenten van de wereld, en niet naar Christus." (Colossenzen 2:8, KJV)

Dr. Kent Hovind: Ze willen horen: "Hey, ik zal geen lijden te verduren krijgen." Nou, Jezus zei dat er een tijd van tribulatie komt zoals er niet was sinds de wereld begon. Ik bedoel, dacht je dat de Spaanse Inquisitie erg was? Of dat de holocaust van de Nazis tegen de joden slecht was? Of de Romeinse vervolging van de Christenen? Het zal erger zijn dan al die tezamen!

Pastoor Anderson: Wow, dat is verbazingwekkend.

"En Caïn telde met Abel zijnen broeder: en het geschiedde, wanneer zij in het veld waren, dat Caïn oprees tegen Abel zijnen broeder, en hem slachtte." (Genesis 4:8, KJV)

Dr. Kent Hovind: Dus, de wereld gaat van start met Caïn die Abel doodt - de slechterikken die de goeden doden.

Pastoor Anderson: Inderdaad.

Dr. Kent Hovind: Het is door de hele geschiedenis zo geweest. En Jezus vertelde ons dat wanneer zij u vermoorden of wanneer zij u vervolgen, verblijd u zich, want uw beloningen zijn groot in het koninkrijk des hemels.

Pastoor Anderson: Indien we daadwerkelijk een Bijbelse definitie nemen van wat "tribulatie" betekent (niet de vercorrumpeerde betekenis) indien we werkelijk een Bijbelse definitie van "tribulatie" nemen, zou je dan niet zeggen dat u op dit moment door tribulatie gaat?

Dr. Kent Hovind: Oh ja. "Tribulatie" is wat de wereld ons aandoet, en het is reeds aan het gebeuren voor duizenden jaren. Jezus zei: "In de wereld zult gij tribulatie hebben: maar zijt goedsmoeds; Ik heb de wereld overkomen." Christenen zouden tribulatie moeten verwachten, en we krijgen grote beloningen indien we haar geduldig doorstaan.

Scène 8 - Tijdlijn van het Boek der Openbaring

Dr. Pastoor Anderson: Welnu, aangezien deze les over "Religieus Extremisme" gaat, zou dit volgens sommigen in die categorie kunnen vallen, om te denken dat er letterlijk een einde voor deze wereld zal zijn - dat er een letterlijke, lichamelijke tweede komst van Jezus Christus zal zijn. Dat is waarom ik jullie gewoon in een notedop wilde uitleggen - ik wil jullie gewoon een kort tijdsbestek geven van wat plaats gaat vinden volgens de Bijbel, en hoe dit alles zal gebeuren.

Pastoor Anderson: Ik denk dat de sleutel tot het begrip van het boek der Openbaring het begrijpen van de grote lijn is. God gaf ons het boek der Openbaring om te dienen als zodanig - een openbaring - om deze dingen aan ons te openbaren, niet om hen te verbergen. Het is niet het boek der Camouflage. Het is het boek der Openbaring, en God wil dat het makkelijk begrijpbaar is. Dat is waarom hij het ons gaf in een vorm die makkelijk te begrijpen is. Wanneer je begint te lezen in hoofdstuk één, ben je rond de tijd van Christus omdat Johannes op het eiland Patmos is, en Johannes is vervolgd geweest voor het prediken van het Evangelie, dus we praten over minder dan een eeuw na de komst van Christus naar deze aarde. Dan ontvangt hij een visioen waar hij de Heer Jezus Christus ziet die aan hem verschijnt. Dan in de hoofdstukken twee tot drie geeft Jezus Christus een bericht tot deze zeven kerken van Azië, en natuurlijk zijn dat kerken die er in de eerste eeuw n.C. waren, rond die tijd. Dan in de hoofdstukken vier en vijf zien we het visioen omhoog in de hemel waar het gebeurtenissen beschrijft die aan de gang zijn in de hemel. Dan in hoofdstuk zes komen we in de gebeurtenissen van de tribulatie. Hoofdstuk zeven is waar de grote menigte verschijnt in de hemel - evident de opname - alle natiën en alle geslachten zijn daar gerepresenteerd. Dan in de hoofdstukken acht en negen giet God zijn toorn uit op deze aarde. Dan hoofdstuk tien is een hoofdstuk tussen haakjes dat het heeft over enkele zaken vóórdat de laatste trompet klinkt. Dan in hoofdstuk elf hebben we de zevende trompet die klinkt. Met dit alles wil ik het volgende zeggen: als je naar het boek van Openbaring kijkt, dan volgen de eerste elf hoofdstukken een chronologie die zeer zinnig is. Je begint rond de tijd van Christus, dat wil zeggen dezelfde eeuw als Christus. Dan ga je naar de gebeurtenissen van de toekomst: de tribulatie, dan de opname, dan God die zijn toorn uitgiet. Dan wanneer die zevende trompet klinkt in hoofdstuk elf, is er een soort finaliteit, waar hij zegt "De koninkrijken van deze wereld zijn [de koninkrijken] van onzen Heer geworden, en van zijnen Christus; en hij zal voor eeuwig en eeuwig regneeren." (Op. 11:15) Maar wat interessant is is dat als je aan het einde van hoofdstuk elf komt en je die finaliteit aan het einde hebt: Welnu, dan kom je in hoofdstuk twaalf, en daar is een grote schakeling in het boek der Openbaring, kijk naar vers één van hoofdstuk twaalf waar we net naar hebben gekeken. Er staat:

"En er verscheen een groot wonder in [den] hemel; eene vrouw gekleed met de zon, en de maan onder hare voeten, en op haar hoofd eene kroon van twaalf sterren:" (Openbaring 12:1, KJV)

"En zij zijnde met kind kreet, arbeidende in geboorte, en gepijnigd [om] verlost te zijn." (Openbaring 12:2, KJV)

"En er verscheen een ander wonder in [den] hemel; en ziet een groote roode draak, hebbende zeven hoofden en tien hoornen, en zeven kronen op zijne hoofden." (Openbaring 12:3, KJV)

"En zijne teil (=staart) trok het derde part van de sterren van [den] hemel, en wierp hen naar de aarde: en de draak stond vóór de vrouw welke gereed was [om] verlost te zijn, om haar kind te verslinden zoo spoedig als het geboren was." (Openbaring 12:4, KJV)

Pastoor Anderson: Welnu vestig goed uw aandacht op vers vijf:

"En zij bracht voort een manskind, die alle natiën met eene roede van ijzer zoude heerschen: en haar kind was opgenomen tot God, en [naar] zijnen troon." (Openbaring 12:5, KJV)

Pastoor Anderson: Natuurlijk is dat kind Jezus Christus omdat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament de Bijbel het heeft over Jezus Christus die heerst over deze aarde met een roede van ijzer, en het heeft betrekking op zijn duizendjarige heerschappij die in de toekomst komt. Dus echt de beste manier waarop ik u kan helpen het boek der Openbaring te begrijpen is u te vertellen om het in tweeën te hakken, precies bij hoofdstuk elf. De hoofdstukken één tot elf zijn de eene helft, de hoofdstukken twaalf tot 22 de andere helft. Als je dan die twee helften naast elkaar legt, dan zal je dezelfde gebeurtenissen vanuit twee verschillende invalshoeken zien.

1     Eerste Eeuw n.C.    12

2   

3

4

5

6     Tribulatie                 13

7     Opname                   14

                                        15

8     Toorn van God         16     

9

10

11

      Babylon                    17

                                        18

      Armageddon             19

      Witte Troon               20

      Nieuwe Hemel/Aarde     21

                                         22

Pastoor Anderson: Je zou kunnen zeggen: waarom zou God dat doen? Waarom zou God hetzelfde verhaal tweemaal vertellen in het boek der Openbaring? Nou, waarom vertelde hij ons het verhaal van het Evangelie vier keer in Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes? Waarom gaf hij ons de boeken van 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen, maar toen gaf hij ons ook 1 en 2 Kronieken om ons een andere invalshoek te geven, een ander perspectief, en we kunnen heel veel leren door de boeken der Koningen te vergelijken met de boeken der Kronieken, of door het vergelijken van Mattheüs met Marcus, Marcus met Lucas, en Lucas met Johannes, en deze geven ons verschillende perspectieven. Welnu op dezelfde manier begrijpen wij het boek der Openbaring. Als je die chronologie begrijpt zal dat je helpen het boek der Openbaring te begrijpen. Sommige mensen echter denken dat Openbaring helemaal niet in chronologische volgorde is, maar de term "na dit" of de term "na deze dingen" komt tien keer voor in het boek der Openbaring. Indien we steeds weer "na dit" en "na deze dingen" zien, dan geeft God ons hier een volgorde van de gebeurtenissen.

Pastoor Jimenez: Het is een belachelijke manier om de Bijbel te proberen te interpreteren of om de Bijbel te lezen als je het feit ontkent dat de Bijbel "na dit" zegt, en mensen zeggen, "Het is niet in chronologische volgorde. Het is niet zinnig." Door de hele Bijbel is dat hoe je de Schriftuur leest. Een grappig voorbeeld, in Johannes 3:21 staat er: "Maar hij die waarheid doet komt naar het licht, [op]dat zijne daden manifest gemaakt mogen zijn, dat zij in God gewrochten zijn." (Johannes 3:21, KJV)

Pastoor Jimenez: Dan zegt vers 22: "Na deze dingen kwam Jezus en zijne discipelen in het land van Judaea;..." en het zou belachelijk zijn als ik hier zou gaan beweren "Nee, vers 22 vond eigenlijk plaats vóór vers 21," terwijl vers 22 zegt "na deze dingen." We zouden daarnaar kijken en zeggen, "Natuurlijk, dat is hoe het geschreven is, dat dat is wat het betekent." Dan komen we tot het boek der Openbaring, en zoals ik zei, tien keer lees je de woorden "na deze dingen" of "na dit", en toch zeggen mensen, "Nee, het is niet in chronologische volgorde. Het is niet zinnig." Het is gewoon een domme manier om de Bijbel te lezen.

Pastoor Anderson: Dus als je doorhebt dat het chronologisch is, maar het weer opnieuw begint in hoofdstuk twaalf, dan zal dat je helpen het te begrijpen. Ik wil hier gewoon enkele hoofdstukken doornemen om u de volgorde van de gebeurtenissen van het einde der tijden te laten zien. Dit zou honderd jaren van nu kunnen gebeuren. We zouden allemaal al overleden kunnen zijn, maar ik denk dat het erg waarschijnlijk is dat het in de nabije toekomst zal gebeuren. Ik zou in feite geschokt zijn als deze dingen niet op z'n minst in mijn levenstijd gebeurden, als ik een normale levensduur zal leven. Ik ben 31 jaren oud, en met de snelheid waarmee de dingen op dit moment gaan, zou ik verbaasd zijn als dit niet gebeurt in de komende veertig jaren. Wanneer ik deze avond begin aan de boodschap, denk ik dat u een beetje zal begrijpen waarom ik dat zeg. Hier is wat ten eerste de tribulatie zal doen beginnen. De Bijbel zegt dat de duivel, of Satan, uit de hemel geworpen zal zijn. Nu zou je kunnen zeggen: "Wacht eens even, pastoor Anderson, is dat niet al gebeurd?" Maar het antwoord is neen. Mensen denken dat de duivel op dit moment in de hel is, maar in de realiteit is de duivel nog nooit naar de hel geweest omdat de Bijbel het erg duidelijk maakt dat de duivel op deze aarde is, rondom wandelende als een brullende leeuw zoekende wie hij mag verslinden. De duivel en al zijn demonen zijn volgens de Bijbel aanwezig op deze aarde. Hij gaat heen en weer tussen hemel en aarde, en hij praat tot God. Als je het boek van Job leest, dan komt de duivel en staat vóór God en heeft een conversatie met God in de hemel over zijn dienaar Job. Kan je je dat herinneren? Dus de duivel gaat op dit moment heen en weer. Welnu, de Bijbel spreekt over hoe op een bepaalde dag de duivel uitgeworpen zal zijn uit de hemel:

"En er was oorlog in [den] hemel: Michaël en zijne engelen vochten tegen den draak; en de draak vocht en zijne engelen," (Openbaring 12:7, KJV)

"En vermochten niet; noch was hunne plaats meer in [den] hemel gevonden." (Openbaring 12:8, KJV)

"En de groote draak was uitgeworpen, dat oude serpent, genoemd de Duivel, en Satan, welke de geheele wereld misleidt: hij was uitgeworpen in de aarde, en zijne engelen waren met hem uitgeworpen." (Openbaring 12:9, KJV)

"En ik hoorde eene luide stem zeggende in [den] hemel, Nu is redding gekomen, en sterkte, en het koninkrijk van onzen God, en de kracht van zijnen Christus: want de aanklager van onze broeders is nedergeworpen, welke hen dag en nacht vóór onzen God aanklaagde." (Openbaring 12:10, KJV)

"En zij overkwamen hem door het bloed van het lam, en door het woord van hunne getuigenis; en zij hadden hunne levens niet lief tot den dood." (Openbaring 12:11, KJV)

"Verblijdt daarvoor, [gij] hemelen, en gij die in hen verblijft. Wee aan de inwoners van de aarde en van de zee! want de duivel is tot u nedergekomen, hebbende grooten toorn, omdat hij weet dat hij maar eenen korten tijd heeft." (Openbaring 12:12, KJV)

Pastoor Anderson: Dus wat zien we hier? Er is oorlog in de hemel, en de Bijbel onderwijst ons dat de duivel deze strijd verliest. Hij verliest deze oorlog in de hemel, en omdat hij de strijd verliest, samen met zijn engelen (het blijkt hier dat het één derde van de engelen zijn), zijn zij nedergeworpen tot de aarde. In de kern is dit Satan die uit de hemel geworpen wordt, en hij weet dat hij nog maar een klein beetje tijd heeft, en hij zal uitgaan om de gelovers te vervolgen en de heiligen te vervolgen en te proberen hen te vernietigen. Kijk naar hoofdstuk dertien. Hier is waar die oorlog begint. In Openbaring 12:17 gaat hij uit om oorlog te voeren. Hoe zal hij het doen? Hoe gaat de duivel oorlog voeren met de gelovers?

Scène 9: De Antichristus

Pastoor Anderson: Het volgende dat wij in de profetie zien gebeuren is wat de "tribulatie" genoemd is. De tribulatie is een periode waarin er heel veel catastrofale dingen zullen gebeuren op deze aarde. Er zullen hongersnoden zijn. Er zullen epidemieën zijn. Er zal oorlogsvoering zijn - een extreme hoeveelheid oorlogsvoering. Veel mensen zullen van honger omkomen en sterven van ziekte. Veel afschuwelijke dingen zullen gebeuren. Welnu, vanuit al deze oorlogsvoering en cataclysme die plaats zullen vinden gedurende de tribulatie, (niet bovennatuurlijk cataclysme, niet God die vuur en zwavel laat regenen, maar veeleer natuurlijke rampen, oorlogsvoering, hongersnood, veroorzaakt door mensen) zal er een man zijn die zal opkomen en een dictator zal worden van de gehele wereld die bekend is als "de Antichristus". Dit is niet een sprookje. Dit zal echt gebeuren, en in feite kunnen we reeds de tekenen zien dat het begint te gebeuren. De Bijbel vertelt ons dat er op een dag een één wereldregering zal zijn. Op dit moment hebben we vele verschillende overheden. We hebben de Verenigde Staten, we hebben Rusland, we hebben China - zij zijn allemaal afzonderlijke, souvereine natiën (u heeft waarschijnlijk van de term "souverein" gehoord) - al deze afzonderlijke natiën. Welnu, de Bijbel zegt dat op een dag al die natiën zich zullen verenigen en een één wereldregering zullen vormen. Zodra zij die één wereldregering hebben gevormd, zullen zij alle macht overdragen aan één persoon die het hoofd van de regering zal zijn, en die persoon is in de Bijbel bekend als de "Antichristus". Wie heeft er al wel eens gehoord van de Antichristus? Iedereen heeft die term al gehoord. De "Antichristus" is een Bijbelse term. Je hoort te Bijbel het vaak hebben over "het beest", of "het beest van de zee", of "het beest met de zeven hoofden en tien hoorns", of de "man van zonde", of de "zoon van perditie", maar de Bijbel gebruikt ook de term "Antichristus". Ik hou ervan om de term "antichristus" te gebruiken: het is een term die mensen begrijpen, en het is een Bijbelse term. Ik wil u graag laten zien waar de Bijbel de term "antichristus" noemt omdat de Bijbel ons vertelt dat er op een dag een persoon komt die de "Antichristus" is genoemd. Vóórdat Jezus Christus terugkomt zal er een lokker zijn, een nep-Christus. Begrijpt u wat ik bedoel? De Antichristus is een kerel die beweert de tweede komst van Christus te zijn, maar hij is een bedrieger. Maar aangezien Christenen nu onderwezen worden om te verwachten dat Jezus op elk moment terugkomt, komt dat perfect uit want raad eens wie daadwerkelijk tevoorschijn komt - de Antichristus. Waarom noemt de Bijbel het "Antichristus"? Omdat er een man komt die de "Antichristus" (enkelvoudig) wordt genoemd die zal zeggen dat hij Jezus Christus is. Wanneer die Antichristus tevoorschijn komt in de tribulatie en zegt "Ik ben Jezus Christus", dan zullen ze hem accepteren als hun messias. Veel mensen zullen onderwijzen, "Oh, wanneer Jezus Christus in de wolken komt, zullen de Joden zich eindelijk realiseren dat hij hun messias was, en zij zullen hem accepteren." Nee, zij zullen de Antichristus accepteren! Dat is wat de Bijbel zegt. Jezus zei:

"Ik ben gekomen in mijns Vaders naam, en gij ontvangt mij niet: indien een ander zal komen in zijnen eigenen naam, hem zult gij ontvangen." (Johannes 5:43, KJV)

Pastoor Anderson: Ik denk dat Satan's plan met de pre-tribulatie opname is om iedereen de mentaliteit te geven dat "Jezus op elk moment komt". "Wij verwachten Jezus Christus op elk moment! Hij zou vandaag kunnen komen! Hij komt vandaag!" Maar de persoon die echt komt is de Antichristus. En de Antichristus, wanneer hij komt, zal het hoofd van een één wereldregering zijn en een één wereldreligie waarvoor hij beweert de Messias te zijn. Er staat in vers achttien van 1 Johannes 2: "Luttele kinderen, het is de laatste tijd: en [zoo]als gij hebt gehoord dat antichristus komen zal,..." nou is dat enkelvoudig of meervoudig? Dus zij hebben gehoord dat Antichristus (enkelvoudig) komen zal. "... gelijk nu zijn er vele antichristen; waardoor wij weten dat het de laatste tijd is." (1 Johannes 2:18, KJV) Dus, er is één Antichristus komende, toch? Maar zijn er niet vele antichristen zelfs op dit moment? Dat is wat het vers zegt. Wie zijn deze antichristen?

"Wie is een leugenaar maar hij die ontkent dat Jezus de Christus is? Hij is antichristus, die den Vader en den Zoon ontkent." (1 Johannes 2:22, KJV)

Pastoor Anderson: Ten einde te geloven dat Jezus niet de Christus is, moet je geloven dat er een Christus is, en dat het niet Jezus is. Het woord "Christus" betekent "Messias". De Bijbel zegt in Johannes 1:41b: "Wij hebben den Messias gevonden, hetwelk is, geïnterpreteerd zijnde, de Christus." Dus de Bijbel definieert het woord "Christus" als "Messias". Deze twee woorden zijn verwisselbaar. Dus laat me u dit vragen: kunt u ergens een religie bedenken die zegt dat er een messias komt, maar dat het niet Jezus is - Jezus was het niet. De Joodse religie onderwijst dat er een messias is, ok, maar dat het niet Jezus was. Zij zijn nog aan het wachten op de messias. Zij zeggen dat Jezus niet de messias was, en zij zijn nog aan het wachten op de messias. De Bijbel zegt dat zij de Antichristus zullen ontvangen als hun messias. Het Evangelische Christendom dat gelooft dat Jezus op elk moment terug kan komen, zij die niet gered zijn, zij die de waarheid niet geloven, velen van hen zullen misleid zijn en denken: "Dit is de tweede komst van Jezus Christus!" De moslims wachten vandaag de dag, wist je dat ze op een grote profeet en een grote messias wachten om te komen die zelfs groter is dan Mohammed? President Ahmadinejad, de president van Iraan - wie heeft er ooit van hem gehoord? President Ahmadinejad sprak een jaar of twee geleden tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en toen hij dat deed, gaf hij een korte synopsis van de Islam.

 (Mahmoud Ahmadinejad:) De essentie van de boodschap van de profeten is één en dezelfde. Elke boodschapper heeft de boodschapper vóór hem bevestigt en blijde tijdingen gegeven over de volgende profeet die zou komen die een meer complete versie van de religie zou presenteren in overeenstemming met de capaciteit van mensen op dat moment. Deze trend continueerde tot de laatste boodschapper van God die de perfectie van een alles-inclusieve religie presenteerde. Nimrod werkte hazrat Abraham tegen, Pharao werkte hazrat Mozes tegen, en de hebzuchtigen werkten hazrat Jezus Christus en hazrat Mohammed tegen - moge vrede zijn op al onze profeten.

Pastoor Anderson: En hij zei dat de Islam gelooft dat Abraham een grote profeet was, Mozes een grote profeet was, en er dan Jezus was, en er dan Mohammed was - en de Moslima is aan het knikken dus ik weet dat dit juist moet zijn! En in de kern was wat Ahmadinejad zei dat elk van die mannen meer waarheid bracht dan degene die ervoor kwam naar gelang de mens er klaar voor was. Zij brachten meer verlichting en meer detail en meer waarheid. Hij zei dat in de toekomst een andere profeet zal komen die zelfs groter zal zijn dan Mohammed en het volgende niveau van verlichting zal brengen. Dus de Islam is aan het zoeken naar een messiaans figuur die zal komen. Zij zijn aan het wachten op de Imam Mahdi.

(Mahmoud Ahmadinejad:) Oh God, haast de aankomst van de Imam al Mahdi en verleen hem goede gezondheid en victorie, en maak ons zijn volgelingen, en zij die getuigen van zijn rechtmatigheid.

Pastoor Anderson: De Boeddhisten zijn aan het zoeken naar de Vijfde Boeddha die gaat komen. Zij die in Tibet zijn die de Dalai Lama volgen: zij geloven dat de Dalai Lama gereïncarneerd blijft worden in een andere persoon - die geest van de Dalai Lama. Zij zullen geloven dat de Antichristus de nieuwe incarnatie van de Dalai Lama is. De Moslims zullen naar hem kijken als de Imam Mahdi. De Christenen zullen naar hem kijken als de tweede komst van Christus. De Joden zullen naar hem kijken als de messias. Al deze grotere religies zullen zich rondom hem verzamelen, en de mensen zullen zeggen: "Is het niet fantastisch hoe wij ons allemaal eindelijk verenigen! We leggen onze verschillen naast ons neer, en deze man is zo geweldig!" en zij zullen deze man aanbidden. Deze bedrieger, deze Antichristus, gaat komen. De wereldregering zal hem machtigen en hem alle macht geven, en zij zullen verklaren dat hij God is. Zij zullen verklaren dat hij de tweede komst van Christus is. Hij zal vermoord zijn. De Bijbel zegt dat hij een dodelijke wond aan zijn hoofd zal ontvangen, zijn dodelijke wond zal genezen zijn, en hij zal weer tot leven komen. Dan zal hij verkondigd worden als de tweede komst van Jezus Christus. Hij zal verkondigd worden als God in het vlees, en alle natiën van de wereld, alle volkeren van de wereld zullen deze kerel aanbidden. In de kern zal elke religie hem accepteren als hun messias, maar de Bijbel zegt dat zij die gered zijn niet door hem misleid zullen zijn. De rest van de wereld zal hem aanbidden en hem geloven omdat hij mirakelen zal verrichten, zegt de Bijbel, en hij zal al deze tekenen en wonderen verrichten, en hij gaat deze wereldregering introduceren. Soms zal je proberen om mensen te waarschuwen tegen een één wereldregering. Je probeert om hen te waarschuwen over sommige van de trends die we zien gebeuren van het gaan naar een contantgeldloze samenleving. Er zijn zoveel Christenen die - je praat tegen Christenen over een één wereldregering, of je praat tegen hen over een contantgeldloze samenleving en al deze verscheidene contrôleposten die opgezet worden en de politiestaat, en zij noemen je een "samenzweringstheoreticus". Ik ben er zeker van dat je door de jaren heen een samenzweringstheoreticus bent genoemd.

(Dr. Kent Hovind:) Ja, vele keren.

Pastoor Anderson: Maar kan iemand echt een Bijbelgelovende Christen zijn en ontkennen dat er ooit een één wereldregering zal zijn?

Dr. Kent Hovind: Ik denk niet dat je de Bijbel kan lezen zonder het feit te zien dat het altijd al Satan's plan is geweest om over de wereld te heersen zoals de tekenfilm Pinky and the Brain, en hij wil een één wereldregering. Hij wil God zijn.

Scène 10 - het Merk van het Beest

Pastoor Anderson: Wanneer deze man over de gehele wereld heerst, zal hij bevelen dat iedereen wat het "merk (teken) van het beest" is genoemd ontvangt. Wie heeft er ooit van het merk (teken) van het beest gehoord? De Bijbel zegt dat het merk van het beest iets zal zijn in je rechterhand of in je voorhoofd, en dat niemand in staat zal zijn te kopen of te verkopen zonder dit merk te hebben. Nu is het mogelijk dat mensen dit een paar honderd jaar geleden lazen en zeiden: "Hoe kan je dat doen? Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen niet in staat zijn te kopen of te verkopen tenzij ze dit merk hebben? Kan je niet gewoon je contante geld tevoorschijn halen?" Sta erbij stil op welke manier deze technologie werkt. Dit geld dat ik in mijn hand houd, dit biljet van de centrale bank, is een stukje papier. Het is waardeloos. Het heeft geen enkele intrinsieke waarde. Wanneer je het ontwikkelen van een contantgeldloze samenleving ziet beginnen - we gaan meer en meer weg van het gebruik van contant geld...

Man op TV: Er zal een tijd zijn wanneer fysiek geld gewoon gaat ophouden te bestaan.

Nieuwspresentator: Dus is papiergeld een reliek van een tijdperk dat voorbij is?

Man op TV: 95 procent van de transacties in Amerika of nu meer hebben niets van doen met fysieke stukken papier of munten.

Nieuwsvrouw: Heeft u zich ooit afgevraagd of op een dag koud hard geld simpelweg zal ophouden te bestaan? Het is een realiteit die we volgens sommigen zouden moeten accepteren. Bankbiljetten en munten zijn een ongemak geworden.

Afrikaanse functionaris: Het principe is dat we deze economie moeten verhuizen van een economie gebaseerd op contant geld naar een contantgeldloze economie. Dit betrekt de banken. Het betrekt telecombedrijven. Het betrekt aanbieders van geldautomaten en kassasystemen. Het betrekt een cultuuromslag.

Nieuwspresentator: Wat precies noem je heden ten dage geld? Is het een handvol aan munten en biljetten? Of nemen kaarten de boel over? En komen sommige vormen van geld aan het einde van hun leven, zoals de cheque?

Dr. Kent Hovind: Stel je voor dat elke winkel in je woonplaats zei: "Hey, we nemen geen contant geld meer aan," en stel je voor dat ze zeiden, "we nemen zelfs geen cheques of creditcards meer aan omdat er teveel fraude is - teveel gestolen creditcards en teveel ongedekte cheques. Het moet een elektronische transactie zijn."

Pastoor Anderson: Laten we het onder ogen zien: het papiergeld is eigenlijk in het echt toch niets waard. Het is een stuk papier. Het zou net zo goed Monopoly geld kunnen zijn. Het is niet goud. Het is niet zilver. Het heeft geen intrinsieke waarde. Dus ten eerste hebben ze ons laten wennen aan het gebruik van stukken papier die waardeloos zijn. Vandaag kan je dat stuk papier omwisselen voor goederen en diensten, maar als iemand morgen zei: "Dat geld is niets waard," dan zou het niets waard zijn. Herinner je je de Geconfedereerde Staten van Amerika? Herinner je je het geld van de Confederatie? Mensen spaarden confederaal geld in hun matras. En raad eens, het was niets waard. Welnu ze zouden dat u ook kunnen aandoen, en gewoon kunnen zeggen: "Nou, uw papiergeld deugt niet. Nu is het allemaal gewoon op uw rekening. Het is allemaal verbonden met uw Facebook en Youtube kanaal en uw Gmail, en het is fantastisch omdat er geen identiteitsdiefstal is. U hoeft zich er geen zorgen over te maken dat u uw portemonnee thuis laat. U hoeft zich er geen zorgen over te maken dat uw creditcard gestolen wordt. Het is allemaal gewoon volledig contantgeldloos." We zouden de drugs kunnen beheersen omdat er geen enkele manier zou zijn om een contante transactie te verrichten. Het is om misdaad tegen te gaan.

Nieuwsvrouw: Het is sciencefictiontechnologie dat op het punt staat om de kassa's te betreden, alles in naam van snelheid en gemak. Je zal in staat zijn om wat dan ook te kopen, van brood tot bier, als je instemt om de winkel je ultieme identiteit te geven.

ACLU man: Het maakt me vreselijk bang.

Nieuwsvrouw: Als je eenmaal je boodschappen gescand hebt, wat doe je dan? Je raakt met je wijsvinger de plaatjeslezer aan, en je hebt in ongeveer drie seconden betaald, en dat allemaal met de aanraking van je vingertop. Het wordt biometrie genoemd: een automatische wijze om je te herkennen, gebaseerd op je unieke biologische karakteristieken.

ACLU man: wees niet verkocht op basis van gemak.

Voormalige werknemer van QT: Weet je, vandaag is het een vingerafdruk, morgen een microchip. Misschien leidt dat het merk van het beest binnen.

Nieuwsvrouw: Donny Attaway heeft zijn managersfunctie bij Quik Trip verlaten wanneer de gemakswinkelketen hem vertelde dat hij zijn vinger moest swipen om in- en uit te klokken.

Voormalige werknemer van QT: En ook al zij het vandaag de dag optioneel, wie weet wat er mogen gebeurt.

Nieuwsvrouw: Experts zeggen dat biometrie op het punt staat om elk aspect van onze economie en ons dagelijks leven te doordringen.

Vrouw op TV: Je plaatst je vinger daarin, en mijn naam komt tevoorschijn, en zij heeft al mijn informatie.

Nieuwsvrouw: En het is zo snel?

Vrouw op TV: Het is erg snel.

Nieuwsvrouw: Bent u er weg van?

Vrouw op TV: Ik ben er weg van.

Nieuwsvrouw: Over de hele wereld gebruiken mensen reeds biometrie. De regering van de V.S., de luchtvaartmaatschappijen, benzinestations - zelfs Disneyworld gebruikt technologie die de bloedbanen van gasten kan lezen in plaats van het dragen van dagkaarten.

Pastoor Anderson: Deze één wereldregering zal zoveel macht hebben dat zij in staat zal zijn om te dicteren dat geen persoon op deze aarde in staat zal zijn om te kopen of te verkopen zonder het merk van het beest te hebben. Nu is het interessant dat de King James Bijbel erg duidelijk zegt dat het merk van het beest - dit merk dat vereist zal zijn zodat je kan kopen of verkopen - gelocaliseerd zal zijn IN hun rechterhand of IN hun voorhoofd. Dit zou een één of andere implanteerbare chip kunnen zijn, en om te kopen of te verkopen zal je gewoon deze chip moeten scannen. Wat op een dag gaat gebeuren is dat zij zullen zeggen: "Dit papiergeld - die honderd dollar in je broekzak - het is waardeloos. Je moet scannen om te betalen. Het is nu allemaal electronisch." Je gaat naar de kruidenierszaak, je geeft een seintje voor je boodschappen en dan gewoon *biep*. Als je geen hand hebt, geen probleem, we zullen het in je hoofd plaatsen want iedereen heeft een hoofd! Je zal gewoon *biep* afrekenen bij de kassa. Al het geld zal gewoon in een electronisch formaat zijn, en het gaat al die kant op. Mobieltjes beginnen een scanner te hebben. Dus, laten we zeggen dat er een uitwisseling is van goederen en diensten tussen twee mensen. Ok, dat zal $10,50 bedragen. Ga door en geef me gewoon uw rechterhand zodat ik haar kan scannen met mijn smartphone. *BIEP* Ok, nu heb ik zojuist het geld van zijn rekening gehaald. Oh, u heeft zojuist aan mijn zoon een pianoles gegeven. Laat me u betalen. *BIEP* Sta er eens bij stil: de smartphone kan gebruikt worden om het merk van het beest te scannen, en je kan niet zonder dat kopen of verkopen.

Nieuwsvrouw: In het medische nieuws vanavond: een chip ter grootte van een rijstkorrel zou uw leven kunnen redden.

Nieuwspresentator: Het is het jaar 2017. Je wordt bewusteloos naar een ziekenhuis gesneld zonder een ID of medisch dossier, maar dankzij een microchip onder je huid, is het allemaal aanwezig. Twintig jaren geleden was het sciencefiction, maar vandaag de dag een biometrische realiteit.

Professor: Ik denk dat het mogelijk is om ons compleet te bevrijden van onze portemonnees en sleutels met gebruikmaking van biometrische technologie als dat is wat mensen willen in tien jaren tijd.

Nieuwspresentator: De uitdaging is om onze privacy te beschermen in een dappere nieuwe wereld.

Nieuwspresentator: Nieuwe microchiptechnologie maakt het nu mogelijk voor het personeel van de eerste hulp om met een druk op de computerknop je medische dossier uit te pluizen.

Dokter van Harvard: Zo veel artsen van de eerste hulp moeten blind opereren. We moeten medische beslissingen maken terwijl wij niet weten wat voor medicijnen je inneemt of wat voor allergieën je hebt.

Nieuwspresentator: Dokter te Harvard John Halamka zegt dat deze Radio Frequentie Identificatie chip dat probleem zou kunnen oplossen. Hij had het geïmplanteerd in zijn rechter bovenarm. Een scanner leest een identificatienummer. Die zestien getallen worden dan ingevoerd op een beveiligde website waar zijn medische dossier is opgeslagen. Medewerker van de eerste hulp Brian Orsaty zegt dat de chip noodartsen zou kunnen helpen.

Medewerker eerste hulp: Eén van de grote problemen is dat als je ooit enig type van traumapatiënt hebt die binnenkomt, en zij niet in staat zijn om je hun informatie en/of medische geschiedenis te geven.

Nieuwspresentator: Dokter Halamka van Harvard zegt dat de voordelen duidelijk zijn.

Dokter van Harvard: Ik ben een rotsklimmer, en ik geloof dat als ik van een klif afval, en je me bewusteloos aantreft, het comfort van het mij scannen en uit te zoeken wie ik ben zwaarder weegt dan mijn zorgen om privacy.

Nieuwspresentator: De chip is omhuld in onbreekbaar glas en is ongeveer ter grootte van een rijstkorrel. De procedure wordt verricht onder verdoving en is relatief pijnloos.

Dokter van Harvard: Het is alsof je een breinaald onder je huid steekt.

Nieuwspresentator: Maar in dit geval zegt hij dat iets onder je huid krijgen een goede zaak is.

Nieuwspresentator: Het begint zoals het volgende: hier is deze kat, en vijf jaar later ontdekten we dat hij terug is. Dan zegt iemand: "Weet je, als het goed genoeg is voor een kat... ik heb een mam en pap thuis en pap loopt soms richting weg en misschien zouden we een microchip kunnen plaatsen met zijn medische dossiers voor het geval dat er ooit iets gebeurt. Klinkt goed." En dan zegt iemand: "Nou, als het goed genoeg is voor mijn kat, goed genoeg voor oma en opa, hoe zit het dan met mijn baby?" Geen Amber alerts meer. Nimmer zorgen over die angst dat je kind ontvoerd wordt. En dan zeggen we: "Nou weet je wat? Misschien moeten WIJ ze hebben. En op die chip gaan we alles plaatsen. Creditcards, rijbewijs." Sta er eens bij stil. OV-chipkaarten. Geen portemonnees meer. Sta er eens bij stil: je draagt geen sleutels meer bij je. Dus de vraag die ik aan iedereen thuis wil vragen is: Is dat een goed idee? Want dat is waar we hierna naartoe gaan.

Nieuwsvrouw: Voor mij is het teveel sciencefiction, dat zeg ik je.

Nieuwspresentator: Het is hier! Het is hier. It’s here.

Nieuwsvrouw: Ik weet dat het hier is, en met huisdieren kan het op een beperkte schaal maar voor mensen...

Nieuwspresentator: Maar je kind...

Nieuwsvrouw: Je kind... ik bedoel, kop op zeg...

Pastoor Anderson: Mensen in het verleden kunnen zich hebben afgevraagd: "Hoe zou dit geïmplementeerd kunnen zijn? Hoe kan je mensen laten ophouden met kopen of verkopen indien zij niet een merk hebben?" Maar we zien nu de technologie zich ontwikkelen die het zeer eenvoudig zou maken om niemand in staat te laten zijn te kopen of verkopen zonder dit merk te hebben. En raad eens? De meeste mensen hebben maar voor zeven dagen aan eten in hun huis, of tien dagen aan voedsel in hun huis, dus als je niet kan kopen of verkopen zal je in een wereld van lijden zijn. En in de kern zegt de Bijbel dat er ook een wet zal zijn die zegt dat als je de Antichristus niet zou aanbidden je gedood zal zijn. "Deze kerel is fantastisch, hij doet vele geweldige dingen, hij brengt de mensen tezamen." Maar er is één nadeel: ga aan boord of wordt vermoord. En wanneer je daarover hoort, en wanneer je daarnaar kijkt, zeg je waarschijnlijk: "Nou in dat geval denk ik dat we allemaal gaan sterven, ik bedoel zij die gelovers zijn, zij die geloven in Christus. Ik denk dat we allemaal onthoofd zullen worden." En de Bijbel heeft het erover dat wij onthoofd worden. We gaan allemaal onthoofd worden. En hier is het punt: als toegestaan zou worden dat dit continueert, dan zouden inderdaad alle gelovers onthoofd worden. Want sta er eens bij stil, kijk naar de technologie, kijk naar de bewakingscamera's die overal opgehangen worden, en de satellieten. Nu gebruikt de politie drones met camera's om rond te vliegen en je te bespioneren. Heb je dat gezien? Bewakingsdrones. Nu installeren ze microfoons op de hoeken van de straat waarmee ze kunnen luisteren naar wat je zegt. Het is als de dystopische roman "1984". Dat is de weg die ons land ingeslagen is, tot waar het een totale bewakingssamenleving is. Het was altijd zo dat je gewoon op een vliegtuig stapte. Nu word je gemolesteerd door de marechaussee. Nu moet je door een naked body scanner gaan (een naakte lichaamsscanner). Nu moet je worden gescand. Je moet gefouilleerd worden. Je moet je ID altijd bij je hebben en de politie vraagt constant: "Waar is uw ID? (Duits accent) Waar zijn uw papieren? Uw papieren zijn niet in orde!" En dat is het land waar we nu in leven. En dus gaat dit voort tot het punt waarop het heel moeilijk gaat zijn om aan deze gevangenisplaneet te ontsnappen. Maar laat me dit zeggen: we zullen niet allemaal vermoord worden. Velen zullen vermoord worden, begrijp me niet verkeerd. Vele Christenen zullen onthoofd en vermoord worden om Christus wil. Maar ik zal dit zeggen: we zullen niet allemaal vermoord worden omdat dit afgekort zal zijn. En de Bijbel zegt:

"En tenzij die dagen gekort zouden zijn, zoude er geen vleesch gered zijn: maar om [der] electen wil zullen die dagen gekort zijn." (Mattheüs 24:22, KJV)

Pastoor Anderson: En de Bijbel zegt dat in het midden van dit, Jezus Christus terug zal keren. Onthoud dat we het eerder hadden over de tweede komst van Christus. Hij zal terugkeren. Juist wanneer zij denken dat zij het Christendom overwonnen hebben, zij hun globale regering hebben, zij hun één wereldregering hebben met Satan aan het hoofd, komt Jezus Christus in de wolken en dat is wanneer de opname plaatsvindt en dat is wanneer hij begint met het uitgieten van zijn toorn op deze aarde. En je kan erover lezen in Openbaring. Hij gaat water veranderen in bloed. Hij gaat de bomen en het gras verschroeien. Hij gaat deze sprinkhanen uit de hel zenden die mensen gaan steken met staarten als van schorpioenen. Als u het boek van Openbaring niet gelezen heeft, raad ik het sterk aan. En lees niet de Nieuwe Bijbelvertaling. Lees de King James Version, ok? Als u de tijd gaat nemen om het te lezen, waarom dan niet de echte Bijbel lezen, de King James Version? Accepteer geen imitatie. Kijk naar hoofdstuk dertien vers één:

"En ik stond op het zand van de zee, en zag een beest oprijzen uit de zee, hebbende zeven hoofden en tien hoorns, en op zijne hoorns tien kronen, en op zijne hoofden den naam van blasphemie." (Openbaring 13:1, KJV)

"En het beest welk ik zag was gelijk aan eenen luipaard, en zijne voeten waren als [de voeten] van eenen beer, en zijn mond als de mond van eenen leeuw: en de draak gaf hem zijne kracht, en zijnen zetel, en groote autoriteit." (Openbaring 13:2, KJV)

Pastoor Anderson: Dus dit beest dat beschreven is, de Bijbel zegt dat de draak degene is die hem zijn kracht gaf en hem zijn zetel gaf en hem zijn autoriteit gaf. Kijk naar vers drie:

"En ik zag één van zijne hoofden als het ware gewond tot [den] dood; en zijne doodelijke wond was geheeld: en al de wereld verwonderde [zich] achter het beest." (Openbaring 13:3, KJV)

"En zij aanbaden den draak welke kracht gaf tot het beest: en zij aanbaden het beest, zeggende, Wie [is] gelijk aan het beest? wie is in staat [om] oorlog met hem te maken?" (Openbaring 13:4, KJV)

"En er was aan hem eenen mond gegeven sprekende groote dingen en blasphemieën; en kracht was aan hem gegeven [om] te continueeren veertig [en] twee maanden." (Openbaring 13:5, KJV)

Pastoor Anderson: Nou doet 42 maanden een belletje rinkelen met "tijd en tijden en een halve tijd" en "1260 dagen"? Zie je hoe al deze zaken in elkaar steken? Hij zegt in vers zes:

"En hij opende zijnen mond in blasphemie tegen God, [om] zijnen naam te blasphemeeren, en zijnen tabernakel, en hen die verblijven in [den] hemel." (Openbaring 13:6, KJV)

Pastoor Anderson: Let op. Vers zeven. Hier is de sleutel:

"En het was aan hem gegeven [om] oorlog te maken met de heiligen, ..." (Openbaring 13:7, KJV)

Pastoor Anderson: Nou zagen we niet in Openbaring 12:17 dat het doel van de draak was om oorlog te maken met hen die geloven in Christus en de geboden van God bewaren? Hier zegt hij dat het hem gegeven was om oorlog te maken met de heiligen - let op dit - om hen te overkomen. Wie gaat winnen in deze oorlog tussen de heiligen en de duivel op deze aarde? De duivel. Hij zei dat hij oorlog gaat voeren met de heiligen en hen gaat overkomen. Volgens Openbaring 13 is het doel van de Antichristus om oorlog te voeren met de heiligen. Dus hij wil niet dat Christenen het merk van het beest nemen om vervolging te vermijden. Hij wil elke Christen dood hebben. Je zou kunnen zeggen "Nou dat is deprimerend." Welnu, lees gewoon tot het einde van het boek en je zal zien wie tenslotte wint. Dit is gewoon een tijdelijke tegenslag in hoofdstuk dertien. Maar hij zegt in vers zeven:

"En het was aan hem gegeven [om] oorlog te maken met de heiligen, en [om] hen te overkomen: en hem was kracht gegeven over alle geslachten, en tongen, en natiën." (Openbaring 13:7, KJV)

"En allen die verblijven op de aarde zullen hem aanbidden, wiens namen niet geschreven zijn in het boek van leven van het Lam geslacht van de fundatie van de wereld." (Openbaring 13:8, KJV)

Pastoor Anderson: Dus deze man die "het beest" is genoemd, deze man die macht heeft over alle natiën, alle geslachten, alle tongen, zijn doel is om oorlog te voeren met de heiligen en de Bijbel zegt dat iedereen op de aarde hem zal aanbidden. Wacht eens even. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt dat iedereen op de aarde hem zal aanbidden wiens namen niet zijn geschreven in het boek van leven van het Lam geslacht van de fundatie van de wereld. Dus laat me u dit vragen. Zijn zij wiens namen in het boek van leven ZIJN, zijn zij hem aan het aanbidden? Nee. Welnu, de Bijbel zegt dat hij zal geloofwaardig zal zijn en zo glad dat hij de electen zou misleiden als dat mogelijk ware. Maar God zal niet toestaan dat wie dan ook van hen die gered zijn misleid zijn door deze kerel. Dus iedereen die echt gered is, zelfs zij die door een pre-trib opname bedrogen zijn, wanneer zij het beginnen te zien gebeuren, of hopelijk wanneer zij deze documentaire zien, zullen ze zich realiseren, ... "Wacht eens even. Dit is aan het gebeuren. Dit is de Antichristus. Ik kan dit niet aannemen. Ik zou deze kerel niet moeten aanbidden. Dit is niet echt Christus." Dus iedereen die hem niet zal aanbidden zal vermoord worden. En iedereen die hem niet zal aanbidden kan niet kopen of verkopen. Je kan niet gewoon naar de apotheek gaan en het merk van het beest krijgen. Het zal niets iets zijn waarvoor je gewoon op het postkantoor verschijnt. "Ok mag ik mijn chip zodat ik kan kopen of verkopen?" Nee, de Bijbel is duidelijk. Je moet de Antichristus aanbidden om deze chip te kunnen verkrijgen. Nu had je zelfs decennia geleden leugendetectors. Nu ontwikkelen ze hersenscanachtige technologieën. Ik geloof dat om het merk van het beest te krijgen je waarschijnlijk de Antichristus moet aanbidden en trouw moet beloven onder de Antichristus en hij zal het weten of je de waarheid vertelt.

Nieuwspresentator: Sciencefiction is hier. Morgen is nu hier.

Krantenkoppen: "Hersenscans kunnen betrouwbaar toekomstig gedrag voorspellen, inclusief eten en seks" "Een klein apparaatje dat probeert je gedachten te lezen"

Pastoor Anderson: Niet alleen dat, maar als je erover denkt: het transport wordt nu zo beheerst. Er zijn contrôleposten op de snelwegen voor als je het waagt auto te rijden en dan als je het waagt om op een vliegtuig te gaan, zal de marechaussee je door een naked body scanner laten gaan en dus lijkt het erop dat het contrôlenetwerk wordt geplaatst zodat je niet in staat zal zijn in de samenleving te functioneren tenzij je voor dit beest buigt en het beest aanbidt en het merk ontvangt.

Dr. Kent Hovind: Exact juist. En we gaan als criminelen behandeld worden. Jezus zij erg duidelijk dat zijn discipelen gehaat zouden zijn om zijn naams wil. Iedereen die niet meewerkt met deze wonderlijke nieuwe wereldorde die ze plannen gaat bezien worden als de vijand. Bijvoorbeeld met school, wanneer je je kleuter naar school neemt en zij zeggen dat je niet naar school kan komen als je niet gevaccineerd bent. Welnu, wat als je een aversie tegen vaccins hebt en zegt: "Hey, ik denk dat dit autisme kan veroorzaken. Het kan een veelheid aan dingen veroorzaken. Ik weet het niet, ik wil geen risico nemen. Ik zie geen enkel Schriftuurlijk equivalent voor vaccinatie waar je één of ander gif in je lichaam stopt om immuun te zijn tegen meer."

Pastoor Anderson: Juist. Inderdaad.

Dr. Kent Hovind: Het feit is dat de school zegt dat je niet kan komen tenzij je gevaccineerd bent dus nu heb je een keuze. Blijf je bij je overtuigingen of buig je en geef je je kind voor het gemak het vaccin? Hetzelfde zal zo zijn met het merk van het beest. Het was hetzelfde tachtig jaar geleden met sofi- en burgerservicenummers. Mensen hadden een aversie tegen het hebben van een nummer. "Hey, ik ben een naam!" En dan langzamerhand zijn ze tot het punt gekomen dat iedereen er één heeft er er zelfs niet bij stil staat. Is dat stap één, twee, of drie richting het uiteindelijke doel van het maken van een één wereldkoninkrijk?

Pastoor Anderson: Satan is uit de hemel geworpen. Hij weet dat hij een korte tijd heeft. Hij gaat oorlog voeren tegen de gelovers en de heiligen. En wat doet hij? Hij doet het door een man aan de macht te brengen, toch? De draak gaf hem zijn macht. Hij brengt een man aan de macht over de gehele wereld, over elk geslacht en elke tong. En deze man zal de oorlog van de duivel tegen de heiligen uitvoeren. De Bijbel zegt in vers elf:

"En ik aanschouwde een ander beest opkomende uit de aarde; en hij had twee hoorns gelijk een lam, en hij sprak als een draak." (Openbaring 13:11, KJV)

"En het exerceert al de kracht van het eerste beest vóór het, en veroorzaakt de aarde en hen welke daarin verblijven het eerste beest te aanbidden, wiens doodelijke wond geheeld was." (Openbaring 13:12, KJV)

Pastoor Anderson: Dus hier eist deze man aanbidding. Er staat in vers dertien:

"En het doet groote wonderen [=mirakelen], zodat hij vuur doet nederkomen van [den] hemel op de aarde in het zicht van menschen," (Openbaring 13:13, KJV)

"En misleidt hen die op de aarde verblijven door [de middelen van] die mirakelen welke hij kracht had te doen in het zicht van het beest; zeggende aan hen die op de aarde verblijven, dat zij een beeld zouden maken voor het beest, welk de wond had door een zwaard, en leefde." (Openbaring 13:14, KJV)

"En hij had kracht [om] leven te geven aan het beeld van het beest, [op]dat het beeld van het beest beide spreken zoude, en veroorzaken dat zoovelen als het beeld van het beest niet wouden aanbidden gedood zouden zijn." (Openbaring 13:15, KJV)

Pastoor Anderson: En je zou kunnen zeggen: "Wat is dat voor een beeld van het beest dat leven is gegeven?" Hoe dichter en dichter we hierbij komen, denk ik dat we de technologie een beetje meer begrijpen, dus ik weet niet precies wat voor een beeld dit gaat zijn. Maar het is een soort van beeld van het beest dat kan spreken en kan veroorzaken dat zoveel als niet zullen aanbidden gedood zullen zijn. Welnu dit doet me een beetje denken aan Daniël hoofdstuk drie. Herinner je je Nebuchadnezzar die destijds koning was over de geciviliseerde wereld? Herinner je je hoe hij een enorm beeld maakte en dat zij dat beeld moesten aanbidden? En wat zou gebeuren als zij het beeld niet aanbaden? Zij waren gedood, toch? Is dat niet vergelijkbaar met wat we hier zien? Dat is een evenbeeld van de Antichristus. Kijk naar vers zestien. Hier is de sleutel:

"En het veroorzaakt allen, beide kleinen en grooten, rijken en armen, vrijen en gebondenen, [om] een merk in hunne rechterhand of in hunne voorhoofden te ontvangen:" (Openbaring 13:16, KJV)

"En dat niemand mocht koopen of verkoopen, behoudens hij die het merk had, of den naam van het beest, of het nummer van zijnen naam." (Openbaring 13:17, KJV)

"Hier is wijsheid. Laat hem die verstand heeft het nummer van het beest rekenen: want het is het nummer van eenen mensch; en zijn nummer [is] Zes honderd drieschoor [en] zes [=666]." (Openbaring 13:18, KJV)

Pastoor Anderson: Dit is één van de gereedschappen die Satan aan het gebruiken is om de gelovers te vervolgen. Het merk van het beest is een gereedschap die hij gebruikt om oorlog te voeren met de heiligen, vanwege het feit dat indien je niet kan kopen of verkopen het vrij moeilijk is om te functioneren in de wereld van vandaag, toch? Of in welke wereld dan ook. Dus hij maakt niet alleen een wet die zegt dat als je de Antichristus niet aanbidt je gedood zal worden. Dat is op zich een vervolging. Dat is oorlog voeren met de heiligen. Hij maakt het ook onmogelijk voor de heiligen om te kopen of te verkopen omdat zij niet het merk van het beest hebben, en het merk van het beest zal alleen gegeven worden aan hen die het beest aanbidden. En zij die gered zijn, zij die heiligen zijn, zij gaan het beest niet aanbidden. De Bijbel is daar duidelijk over in Mattheüs 24 en elders. Dus zij gaan niet in staat zijn om te kopen of te verkopen en een doodsvonnis zal over hen zijn uitgesproken. Stel je nu eens voor dat je in een wereld bent - ik zei niet in een natie, ik zei niet in een land, ik zei in een WERELD - waar je niet kan kopen of verkopen en waar er een vonnis is om je ter dood te brengen. Kan je je voorstellen hoe moeilijk het zou zijn om te overleven in een wereld zoals dat? Niet alleen dat, maar hoe zit het met alle beveiligingscamera's die ingesteld worden? Hoe zit het met de camera's die nummerborden lezen? Hoe zit het met de naked body scanners? Hoe zit het met het laten zien van je ID op contrôleposten? Je ID laten zien om met de trein te gaan? Je ID laten zien om met het vliegtuig te gaan? En weet je wat? Binnenkort zal je iets anders moeten laten zien. "Ok, laat uw rechterhand zien. *BIEP* Ok, u mag gaan. Prettige dag." Dit is helemaal niet vergezocht. Misschien bezagen mensen het toen zij dit een paar honderd jaar geleden lazen niet op dezelfde manier als wij. Wanneer wij ernaar kijken, heeft het een beetje handen en voeten gekregen, toch? We zien dit al. Dat is waarom ik denk dat dit dichtbij zou kunnen zijn. Christenen zijn vandaag de dag totaal niet gereed voor dit. Weet je wat je moet doen? Je moet je geestelijk voorbereiden en gereed zijn zodat je niet zal zeggen: "Wat gebeurt er?" Je moet gereed zijn. Je moet voorbereid zijn. Dat is waarom God ons waarschuwt en ons waarschuwt en ons waarschuwt en ons waarschuwt. Dat is waarom Paulus zelfs de mensen van zijn tijd waarschuwde. Natuurlijk leefden zij niet in de dagen van de grote tribulatie (verdrukking), maar zij gingen zoals elke gelover door hun eigen tribulaties. Hij zei: "We hebben jullie gewaarschuwd. Waarlijk, toen we met jullie waren vertelde we jullie het van te voren dat we tribulatie zouden lijden evenals het geschiedde, zoals gij weet." En zo moeten wij gewaarschuwd zijn en begrijpen dat dit komende is zodat we het aankunnen.

Scène 11 - Immanentie

(dr. Roland Rasmussen:) Christenen worden vandaag de dag niet gewaarschuwd over de gebeurtenissen die zij in de grote tribulatie onder ogen zullen zien. In plaats daarvan onderwijzen pastoors door heel Amerika hun mensen dat de opname zal plaatsvinden vóórdat de Antichristus zijn oorlog uitvoert met de heiligen en dat de opname de allereerste gebeurtenis zal zijn op God's profetische tijdlijn. Deze doctrine, bekend als immanentie, onderwijst dat Christus op elk moment in de wolken terug zou kunnen keren en dat er geen tekenen van zijn komst zullen zijn. Maar de Bijbel onderwijst dat de komst van Christus niet immanent is en dat er andere gebeurtenissen zijn die eerst moeten plaatsvinden.

Pastoor Anderson: U heeft waarschijnlijk van deze doctrine gehoord die zegt dat Jezus vandaag zou kunnen komen. Wie heeft dat ooit gehoord? Het wordt de immanente terugkeer van Christus genoemd. Zij geloven dat Jezus op elk moment terugkomt. Ik heb mensen wanneer zij mij vertellen dat Jezus op elk moment kan komen vele keren gevraagd: "Waar staat dat in de Bijbel?" En waar ze onvermijdelijk op terugkeren is: "De Bijbel zegt dat niemand de dag of het uur van zijn komst weet." En vaak kunnen ze je het niet laten zien en hebben ze je hulp nodig het te vinden. En hij zei: "Welnu, ik heb het niet voor me. Ik weet het exacte hoofdstuk niet. Maar ik weet dat Jezus zei dat niemand de dag of het uur kent." Ik zei: "Laat me u helpen. Hij zei het in Mattheüs 24:36." Laat me u voorlezen wat de Bijbel zegt, omdat ik u wil laten zien hoe onbijbels dit is omdat dit het reguliere Christendom is. Als u op dit moment naar de Christelijke boekhandel zou gaan, zouden ze allerlei soorten boeken en video's hebben en wie heeft er ooit gehoord van deze film "Left Behind?" Een compleet sprookje. Niets van doen met de Bijbel. Compleet onbijbels. En de Bijbel zegt in Mattheüs 24:36:

"Maar van dien dag en uur weet geen [mensch], neen, niet de engelen van [den] hemel, maar mijn Vader alleenlijk." (Mattheüs 24:36, KJV)

Pastoor Anderson: Dus mensen zullen dat vers nemen en zeggen: "Zie je daar? Niemand kent het dag of het uur. Dat betekent dat het op elk moment zou kunnen gebeuren." Maar merk op dat zij zei: "maar van DIE dag weet niemand de dag of het uur." Dus de vraag is: welke dag? Het is de dag waarover hij net ophield te praten. Hier is de clou. Terug in vers 29 zei hij dat die dag na de tribulatie is. Hij zei in vers 29: "Onmiddellijk na de tribulatie..." Hij beschrijft de gebeurtenissen die gaan gebeuren. Dan zegt hij: "Maar van dien dag en uur weet geen [mensch]..." (Mattheüs 24:36a, KJV) Dus we weten niet de dag of het uur, maar één ding weten we wel en dat is dat het na de tribulatie is. Mensen die in de pre-tribulatie opname geloven doen al dit soort mentale gymnastiek waarbij je hen probeert te laten zien: "Ziet u, het staat hier NA DE TRIBULATIE". En dit is wat zij zullen zeggen: "Dat gaat niet over de opname. Dat is niet de opname." Dan zeg je: "Nou, hoe weet u dat?" -"Nou, omdat het na de tribulatie is. En natuurlijk weten we dat de opname vóór de tribulatie is." Maar dan vraag je hen: "Welnu, waar zegt de Bijbel dat de opname op elk moment zou kunnen gebeuren?" -"Nou, hier, er staat dat niemand de dag of het uur kent." "U zei zojuist dat het niet over de opname ging." Dus, wanneer er staat dat het na de tribulatie is, gaat Mattheüs 24 niet over de opname. Maar wanneer er staat dat niemand de dag of het uur kent, gaat Mattheüs 24 plotseling weer over de opname. En wanneer er staat dat twee in het veld zijn, en één genomen is en de ander verlaten, nou, dan gaat het weer over de opname. "Wees gewoon stil en doe wat u verteld wordt. Houd uw mond en geloof in de pre-trib opname omdat ik het zeg." Je zou kunnen zeggen: "Laat beide kanten zien. Wees eerlijk. Laat beide kanten zien." Ok, hier is de andere kant. "Wees stil en geloof wat ik u vertelde te zeggen en houd op vragen te stellen. Houd uw mond en geloof het want ik zeg het." Dat is de pre-trib kant. Het is waar. Zij hebben niets. Ik heb schriftuur na schriftuur na schriftuur, en zij hebben een heleboel niets. Andere valse doctrines zijn tenminste gebaseerd op één of ander Bijbelvers die ze verdraaien en mensen zullen een Bijbelsvers nemen en het uit context nemen en het verdraaien. De pre-tribulatie opname verdraait niet eens enige schriftuur. Zij hebben niet eens een schriftuur. Er is geen schriftuur die wat dan ook zegt over de opname die plaats zou vinden vóór te tribulatie. Het is gewoon een doctrine die totaal niet op de Schriftuur gebaseerd is. Ze is gebaseerd op traditie. Ze is gebaseerd op een boek of een schema dat iemand las. Ze is niet gebaseerd op de Bijbel. Ze kwam niet uit de Bijbel. Haar oorsprong is niet in de Bijbel. Ik bemerk dat wanneer dan ook ik dit uitleg aan de mensen in de kerkbanken zij geen problemen hebben met het begrijpen van deze doctrine. Het zijn de mensen in de kansel die deze doctrine niet onder ogen zien, en ik zal u vertellen waarom. De pre-trib opname is de populaire doctrine. Indien je populair wil zijn, ga je de pre-trib opname prediken. Maar als je begint te prediken dat de opname na de tribulatie komt, dan wordt je buitengesloten, dan ben je niet welkom, dan wordt je van hun gezelschap afgewezen, omdat zij niet willen veranderen wat betreft deze doctrine. Omdat er daarbuiten mensen zijn die een agenda hebben om te verzekeren dat niemand de waarheid over deze doctrine hoort. Het is waar. En de wijze waarop zij deze doctrine in het duister houden is door angst en intimidatie. Ik spreek de hele dag tot pastoors. Ik laat hen de waarheid hierover zien. Ze zijn het met me eens. Maar ze zullen niet in hun kansel gaan en over deze doctrine prediken, omdat zij bang zijn voor al hun pastoorvrienden die zich tegen hen keren. Zij zullen geen spreekafspraken meer hebben, ze zullen niet meer in staat zijn te prediken in deze kerken omdat je pre-trib moet zijn om in de club te zijn. En als je niet pre-trib bent, ben je niet in de club. Vaak zullen ze het niet accepteren omdat ze niet in het stof willen bijten omdat zij het al die jaren verkeerd gepredikt hebben. Ze willen dat niet toegeven. Ze willen niet toegeven dat hun Bijbelschool het hen verkeerd geleerd heeft. Ze willen niet toegeven dat ze een vergissing gemaakt hebben. Iedereen vergist zich. We groeien allemaal. We leren allemaal nieuwe dingen. Als je ergens fout over denkt, dan moet je erover gecorrigeerd worden. Dus de Bijbel zegt in Galaten 1:10:

"Want persuadeer ik nu menschen, of God? of zoek ik [om] menschen te plezieren? want indien ik nog menschen plezierde, zoude ik niet de dienaar van Christus zijn." (Galaten 1:10, KJV)

Pastoor Anderson: Die predikers moeten beslissen of het plezieren van mensen belangrijker is door het prediken van wat populair is, namelijk het prediken van de pre-trib opname omdat dat is wat iedereen wil horen, omdat zij houden van de film (Left Behind) en zij hebben het videospelletje en het bordspel en de DVD, of volgen wat de Bijbel eigenlijk zegt en opstaan en prediken dat de opname na de tribulatie komt. Het is een perfect voorbeeld van mensen die nemen wat de mens zegt vóór wat God zegt. Het is een klassiek voorbeeld van het de Bijbel niet tot je uiteindelijke autoriteit maken en gewoon de traditie volgen, volgen wat je onderwezen is, volgen mensen zeggen, de stroom volgen, in plaats van volgen met wat de Bijbel zegt.

Pastoor Jimenez: Ik geloofde altijd in de pre-tribulatie opname. Het is wat mij onderwezen was sinds ik een kind was en je trekt nooit echt in twijfel wat je verteld wordt, maar toen ik blootgesteld werd aan de waarheid en ik de schrifturen begon te zien en wat de Bijbel eigenlijk onderwees, toen moest ik persoonlijk een keuze maken of ik gewoon volgde om geaccepteerd te worden, of ik gewoon meeging met de stroom, of of ik een positie ging innemen voor wat ik geloof en ik een positie nam voor wat ik wist waar was. In mijn persoonlijk leven ben ik aangevallen en mensen spraken kwaad over mij vanwege mijn positie over de pre-tribulatie opname, maar ik zou hopen dat indien je misschien hiernaar luistert of indien je dit ziet of de waarheid betreffende dit begint te zien, dat je er gewoon door geloof uit zou kunnen stappen en de positie in zou nemen en misschien ons helpen het tij te keren tegen deze onschriftuurlijke doctrine genaamd de pre-tribulatie opname.

Dr. Kent Hovind: Een ander sleutelvers die mij beving was 2 Thessalonicenzen 2:1-3:

"Nu verzoeken wij u, broeders, door de komst van onzen Heer Jezus Christus," dus hij refereert aan het feit dat de Heer Jezus Christus komende is, "en [door] ons tegader gaderen tot hem," een verwijzing naar de opname, ... (2 Thessalonicenzen 2:1, KJV)

"Dat gij niet spoedig geschaakt zijt in gemoed, of vertroebeld zijt, noch door geest, noch door woord, noch door letter als van ons, [zoo]als dat de dag van Christus" (wederom refererende aan de opname) "op handen is." (2 Thessalonicenzen 2:2, KJV)

Pastoor Jimenez: Hij zegt: "Kijk het is niet op handen, het is niet de volgende gebeurtenis die gaat gebeuren." Hij zegt: "Laat niemand u eenigszins verleiden: want [die dag]", namelijk de dag dat wij tegader gegaderd zullen zijn, ... "... [zal niet komen], tenzij er eerst een wegvallen kome, en die mensch van zonde geopenbaard zij, de zoon van perditie;" (2 Thessalonicenzen 2:3, KJV) Dus het is in de Schriftuur bewezen dat de dag van ons tegader gaderen met de Heer Jezus Christus niet zal komen totdat er een wegvallen is en de man van zonde geopenbaard is. Het enige dat immanent is is het feit dat de Antichristus komende is.

Pastoor Anderson: Dus de Bijbel vertelt ons ronduit dat de dag van Christus niet op handen is. Hij zegt dat als iemand probeert je te vertellen dat de dag van Christus op handen is, dan liegt die persoon tot je. Die persoon is een misleider. Hij zei om niet misleid te zijn door een woord of door een geest of zelfs door een letter (brief) als van ons, een letter die beweert van ons te zijn zeggende dat de dag van Christus op handen is. Laat niemand enigszins misleiden. Die dag zal niet komen tenzij X, Y en Z eerst gebeuren. De opname kan simpelweg niet op elk moment gebeuren. De tribulatie moet eerst gebeuren. De Antichristus moet eerst aan de macht komen. De zon en maan zullen verduisterd zijn vóór de grote en verschrikkelijke dag van de Heer komt. De Bijbel is echt duidelijk. Die dag zal niet komen tenzij er eerst een wegvallen kome en die man van zonde geopenbaard zij. De Antichristus zal geopenbaard zijn. De Antichristus zal in de tempel van God zitten en zichzelf verklaren God te zijn. De Antichristus zal aan de macht zijn vóórdat de opname gebeurt. Zo simpel is het. Maar als je kijkt naar Lucas 17, dat eigenlijk chronologisch vóór Mattheüs 24 komt, omdat Mattheüs 24 een parallelle passage is met Lucas 21. Dus in Lucas 17 lezen we over het eerste vermelde incident van Jezus die zijn discipelen onderwijst over deze doctrine. De Bijbel zegt:

"En [zoo]als het was in de dagen van Noë [Noach], zoo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des menschen [Jezus Christus]." (Lucas 17:26, KJV)

Pastoor Anderson: Veel mensen zullen dit nemen en zeggen dat dat betekent dat mensen net zo slecht zullen zijn als ze waren in de dagen van Noach. Ook zegt hij zoals in de dagen van Lot, zo zal het ook zijn in de dagen van de komst van de Zoon des menschen. En mensen zullen zeggen: "Ja, het zal net zo slecht zijn als het was in Sodom en Gomorrah." En zij zullen wijzen naar alle dingen die gaande zijn in onze samenleving die zouden weerspiegelen wat gaande was in Sodom en Gomorrah. En zij zullen zeggen dat het net zo slecht was als het in Sodom en Gomorrah was of dat het net zo slecht gaat zijn als het was in Noach's dag. Maar werkelijk, dat is niet de vergelijking die Jezus maakt.

Pastoor Jimenez: In vers 28 zegt hij:

"Gelijkerwijze ook [zoo]als het was in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;" (Lucas 17:28, KJV)

"Maar denzelfden dag dat Lot uitging van Sodom regende het vuur en zwavel van [den] hemel, en vernietigde [hen] allen." (Lucas 17:29, KJV)

Pastoor Jimenez: Wat we leren uit deze passage is het feit dat wanneer Lot uit Sodom gebracht was, dat een evenbeeld is van de opname. Je vindt twee engelen die in Sodom gaan welk voor de wereld staat en die de gelover uitbrengen vóórdat de toorn van God uitgegoten is op de stad. Het boek van Openbaring onderwijst hetzelfde. De Bijbel vertelt in het boek van Openbaring dat de Heer Jezus Christus zijn engelen uitzendt en de gelovers gadert en hen uit de wereld brengt. Het boek van Openbaring vertelt ons specifiek dat een half uur voorbijgaat en Hij dan begint zijn toorn uit te gieten.

Scène 12 - Beschrijving van de Opname

Pastoor Anderson: Dit "Left Behind" model waar iedereen verdwijnt en iedereen zegt "Waar zijn ze allemaal?" Dat is niet wat mensen gaan zeggen, omdat de Bijbel zegt dat dezelfde dag dat wij genomen gaan zijn, God zijn oordeel begint uit te gieten. God gaat beginnen vuur en zwavel uit te gieten op deze aarde. Mensen gaan weten dat er iets aan het gebeuren is. Mensen zullen rennen voor bedekking. Mensen gaan de rotsen vragen om op hen te vallen en hen te verbergen vanwege het vuur, de zwavel, de toorn die gaat komen. Dezelfde dag dat wij hier weggenomen zijn is dezelfde dag dat God gaat beginnen met het uitgieten van zijn toorn. Dat is waarom wanneer de zon en maan verduisterd zijn de Bijbel zegt dat de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie zal in staat zijn te staan? Omdat diezelfde dag, een half uur later, God begint met het regenen van vuur en zwavel. Dus hoofdstuk zes van Openbaring: de zon en maan zijn verduisterd. Hoofdstuk zeven: de grote menigte van gelovers verschijnt in de hemel. Hoofdstuk acht: hij begint zijn toorn uit te gieten. Het is exact wat de Bijbel onderwijst in Mattheüs 24. De zon en maan zijn verduisterd, dan de opname. Zo simpel is het. Ik spreek tot mensen die geloven in de pre-trib opname en zij zullen mij gewoonlijk één van twee dingen zeggen. Zij zullen me of vertellen dat de opname niet eens genoemd is in het boek der Openbaring, wat iets vreemds is om te zeggen aangezien het boek der Openbaring in zo'n groot detail de gebeurtenissen van het einde der tijden behandelt. Om een gebeurtenis die zo belangrijk is als Jezus Christus die in de wolken komt en al de gelovers van alle tijden die tezamen met hem opgenomen zijn in de wolken weg te laten... dat is zo'n grootse gebeurtenis. Te zeggen dat het helemaal niet genoemd is in het boek der Openbaring, dat het totaal niet gebeurt in het boek der Openbaring, is ondenkbaar. Maar omdat het zo belachelijk is om te zeggen dat de opname totaal niet in het boek der Openbaring gevonden is, hebben veel pre-trib mensen geprobeerd ernaar te zoeken en iets te vinden dat zij zouden kunnen gebruiken als de opname die vóór de tribulatie is, en hier is wat ik steeds maar weer hoor - Openbaring 4:1. Openbaring 4:1 zegt:

"Na dit keek ik, en, ziet, een deur [was] geopend in [den] hemel: en de eerste stem welke ik hoorde [was] als het ware van eene trompet tellende [=sprekende] met mij; welke zeide, Kom op herwaarts, en ik zal dij dingen toonen welke hierna moeten zijn." (Openbaring 4:1, KJV)

Pastoor Anderson: Dus dit is een stem áls een trompet. Er is geen trompet in dit vers die spreekt en tegen John zegt (enkelvoud, één persoon): "Kom op herwaarts en ik zal DIJ [=jou] dingen toonen welke hierna moeten zijn." En zij zullen zeggen: "Zie je nou wel, dat daar is de opname." Eén kerel die opgenomen wordt. Zij zeggen dat dat de opname is. Wat hieraan belachelijk is is dat zij vers twee niets eens lezen. Want in vers nummer twee staat er:

"En onmiddellijk was ik in den geest: en, ziet, een troon was in [den] hemel gezet, ..." (Openbaring 4:2, KJV)

Pastoor Anderson: De opname is niet een geest die omhoog naar de hemel gaat. De opname is een lichamelijke resurrectie (opstanding). We gaan fysiek opgenomen worden in de lucht. Dit is niet gewoon een één of ander ding waarbij onze geest omhoog gaat. De Bijbel is duidelijk dat de opname een letterlijke, lichamelijke resurrectie van de doden in Christus is welke eerst zullen rijzen. Wij die leven en blijven gaan tezamen met hem lichamelijk opgenomen worden. Dus dit spirituele opnemen van één persoon, Johannes, is absoluut niet de opname. En als je denkt dat dit de opname is, dan neem je een erg vrije interpretatie. Het is grappig omdat mensen met wie ik praat die in de pre-tribulatie opname geloven beweren de Bijbel letterlijk te interpreteren. Doch wanneer je hen vraagt om je de opname in Openbaring te laten zien, dan zullen ze je naar Openbaring 4:1 nemen. Eén kerel die opgenomen wordt naar de hemel. Ze lezen niet eens tot vers twee wanneer hij zegt: "En onmiddellijk was ik in den geest: en, ziet, een troon was in [den] hemel gezet..." Hij ging niet eens fysiek omhoog. Zijn lichaam was nog steeds daar op het Eiland van Patmos. De doden in Christus zullen eerst rijzen. Dan zullen wij welke levend zijn en overblijven tezamen met hem opgenomen zijn in de wolken. Dit is niet een één of ander spiritueel voorkomen. Dit is een fysiek voorkomen. Je moet het wel erg oprekken om daar de opname onder te laten vallen. Zij die geloven in een pre-tribulatie opname moeten zeggen dat Openbaring 4:1 de opname is omdat dat het enige is dat zij ook maar kunnen vinden in het boek der Openbaring vóór de tribulatie. En het past gewoon niet. Ze moesten toch iets vinden, denk ik. Ik groeide op terwijl mij de pre-tribulatie opname onderwezen werd. Toen ik opgroeide, was ik onderwezen dat zij nooit genoemd is in het boek der Openbaring. Ik heb altijd gedacht dat daar een luchtje aan zat. Een gebeurtenis die zo belangrijk is en zo groots als de opname... Je hebt een boek voor de profetie van het einde der tijden, het boek der Openbaring, en het noemt haar gewoon niet? Het is niet zinnig. Ik was als kind altijd onderwezen dat de opname zou zijn dat je gewoon je leven leeft en opeens je gewoon verdwijnt. Maar het is zoveel grootser dan dat, omdat de Bijbel zegt dat elk oog hem zal zien. We zullen de zon en de maan verduisterd zien. Er staat in Lucas 21 dat wanneer je deze dingen ziet beginnen te gebeuren, hij zei om omhoog te kijken, want je redemptie (wederkoping) nadert nader. Stel je voor hoe het zal zijn op dat moment wanneer de zon verduistert, de maan verduistert, de sterren beginnen te vallen, en wij opkijken terwijl we gewoon weten dat dit het is. Het is hier. We hebben het gehaald.

Dr. Kent Hovind: Het is een beetje als een Hollywood-entrée. Heb je ooit gezien dat beroemde mensen ergens binnenkomen? Zij hebben altijd flitsende lichten en knallende kanonnen en rook en al het andere. Ze willen indruk maken op mensen. "Hey, kijk naar mij." Als je Openbaring hoofdstuk zes of Mattheüs 24, Marcus 13 of Lucas 21 leest, een van de passages die beschrijven dat de zoon en maan verduisteren, is het echt verwonderlijk als je ernaar kijkt. De zon en de maan worden duister wat de aandacht van vrijwel iedereen op aarde zal trekken. Maar er staat ook dat er een aardbeving is, dus in het geval dat je blind bent, gaat het nog je aandacht trekken.

Pastoor Anderson: En dan op dat moment van totale duisternis komt Jezus in de wolken en licht de hele lucht op. De Bijbel zegt dat hij de lucht zal oplichten als de bliksem die schijnt van het ene eind van de hemel naar het andere, en we zullen opkijken en we zullen Jezus Christus zien komen in de wolken. We zullen weten dat we op elk moment kunnen worden opgenomen om met hem te zijn. Ik hoop dat ik lang genoeg zal leven om die dag te zien. Ik weet niet of dit gaat gebeuren in onze levenstijd. Ik hoop dat dit in mijn levenstijd gebeurt. Ik hoop dat ik die vervolging en tribulatie kan verduren. Wat een geweldig iets zou het zijn om in leven te zijn op die dag wanneer Jezus Christus in de wolken komt. Het is zo veel grootser dan ons is doen geloven.

Dr. Kent Hovind: Het idee dat er een geheime tweede komst zal zijn waarbij mensen later moeten uitvinden wat gebeurde is gewoon niet waar. Het zal iedereen's aandacht trekken met deze grandioze Hollywoodopening.

Pastoor Anderson: U heeft helemaal gelijk. In Openbaring hoofdstuk 1 staat: "Ziet, hij komt met wolken; en elk oog zal hem zien". (Op. 1:7a, KJV) Merk op dat "komt" tegenwoordige tijd is. Dat is de volgende keer dat hij komt. Hij komt met wolken en elk oog zal hem zien. Het is vrij duidelijk. De ongeredden zullen zich doodschrikken. De Bijbel zegt dat wanneer zij hem zien komen in de wolken, zij gaan rouwen, zij gaan huilen, zij gaan zich doodschrikken. Maar voor ons die uitkijken naar zijn verschijning, wij zullen opgewonden zijn, we zullen verrukt zijn, en het zal een wonderlijk gevoel zijn om te weten dat dit het is.

Scène 13 - Conclusie

Pastoor Jimenez: Ik persoonlijk wil dat deze film succesvol is. Ik zou het geweldig vinden als deze film door God gebruikt kan worden om de ogen van mensen te openen voor de waarheid. Ik denk gewoon dat het erg belangrijk is dat we terug kunnen gaan tot de Bijbel. Ik herinner me dat toen ik een tiener was en opgroeide, ik er niet eens van hield om het boek der Openbaring te lezen gewoon omdat ik dacht dat ik het niet zou kunnen begrijpen of dat ik elke keer iets las waarvan ik me afvroeg: Vroeg ik me af: "Staat dat er daadwerkelijk? Betekent dat het daadwerkelijk?" Toen ik in staat was om de waarheid te leren over de opname opende het mij gewoon de schrifturen. Nu houd ik ervan om het boek der Openbaring te lezen. Als ik erdoor ga, dan is het gewoon zo zinnig. Ik denk gewoon dat als we de beweging van het Christendom daarbuiten kunnen bereiken, de beweging van het fundamentalisme, de beweging van Baptisten daarbuiten, en we hun ogen over deze zaak kunnen openen, dan zou het misschien een liefde voor het woord van God brengen en een opleving van het woord van God en een opleving van het studeren in het woord van God, terug naar de kansels van ons land, en we zouden echt een groot werk gedaan zien worden voor God.

Pastoor Anderson: De reden dat we deze film gemaakt hebben is niet om doctrinaire haren te kloven of gewoon iemand te corrigeren wiens beeld van Bijbelprofetie een beetje anders dan de onze is. Dat is het punt niet. Deze gebeurtenissen zijn echte gebeurtenissen die plaats zullen vinden. De Bijbel vertelt ons dat er een één wereldregering ZAL zijn. Er ZAL een één wereldreligie zijn. Er ZAL een één wereldvaluta zijn. Dit is niet gewoon een samenzweringstheorie die mensen kunnen wegvegen. Deze gebeurtenissen gaan echt gebeuren. Mensen zullen vermoord worden in massale getallen. Er zal hongersnood zijn. Er zullen plagen zijn. Er zal vervolging zijn. Het zal anders zijn dan waar deze wereld dan ook ooit doorheen is gegaan en Christenen zijn totaal niet hierop voorbereid, omdat ze hebben geloofd in dit sprookje van de pre-tribulatie opname. Ik geloof in de opname. Zij is een Bijbelse doctrine. Maar de opname komt NA de tribulatie.

Pastoor Jimenez: Je zou kunnen zeggen: "Pastoor Jimenez, wat maakt dit uit?" Dit is waarom dit uitmaakt. De pre-tribulatie opname is een doctrine die er volgens mij voor zorgt dat het niet echt uitmaakt wat we doen. Want wat er ook gebeurt, of ik ga in vrede sterven als een oude man of ik zal gewoon door het leven gaan, terwijl ik op mijn vakanties ga, terwijl ik in mijn fiscaal aftrekbare pensioen investeer, terwijl ik het goede leven leef, en op een dag zal ik gewoon verdwijnen, voordat er iets slechts gebeurt. Terwijl deze onderwijzing aan miljoenen mensen onderwezen werd, geloof ik dat het ons heeft veroorzaakt erg lui en voldaan te worden in ons Christendom. Wij moeten het evangelie prediken. Wij moeten naar buiten treden. We moeten mensen onderwijzen en hen vertellen: "Kijk, er komt vervolging. Ga op je vakantietje en doe alle dingen die je moet doen, maar je kan beter je innerlijke mens sterken. Je kan beter je Bijbel induiken. Je kan beter de Bijbel gaan leren. Je kan beter beginnen met God te wandelen en God te kennen. Je kan beter beginnen de Bijbel te lezen, omdat er een dag zou kunnen zijn wanneer zij deze Bijbel van je wegnemen." Vandaag de dag is ons volledige vrijheid gegeven om tezamen te vergaderen, de Bijbel te openen, het Woord te prediken, maar er zou een dag kunnen komen wanneer deze vergadering illegaal zou zijn, wanneer deze Bijbel illegaal zou zijn, wanneer wat we nu doen illegaal zou zijn. Als we een hart voor God zouden hebben, zouden we mensen met het evangelie van Jezus Christus bereiken.

Pastoor Anderson: Met dit alles wil ik het volgende zeggen. Deze dingen heb ik tot u gepredikt opdat gij niet geoffendeerd mocht zijn (aanstoot zou nemen). Wanneer vervolging komt, wanneer u gevraagd wordt om het merk van het beest in uw rechterhand of in uw voorhoofd te nemen, zal u zich deze preek herinneren. Misschien gebeurt het niet in onze levenstijd, misschien wel. Maar indien het gebeurt, zal u zich deze preek herinneren. Dat is waarom Jezus het zei en dat is waarom ik het zeg. Je zou kunnen zeggen: "Dient dit om ons bang te maken?" Nee, de Bijbel zegt dat gij in de wereld tribulatie zult hebben. Moeten we ons erover opwinden? Nee. Nee. Hij zei: "In de wereld zult gij tribulatie hebben: maar zijt goedsmoeds; Ik heb de wereld overkomen." (Johannes 16:33, KJV) Wees van goed gemoed. Wees niet depressief. Loop niet weg van deze preek met "Oh man, meen je dat? Onthoofdingen? Gevangenis? Hongersnood? Plagen? Meen je dat?" Nee, wees goedsmoeds. Hij heeft de wereld overkomen. Misschien zal het gebeuren in onze levenstijd, misschien niet. Maar hoe dan ook, indien God voor ons is, wie kan er tegen ons zijn? Prijs Jezus Christus. Laten we onze hoofden buigen en een woord van gebed hebben. Vader, wij danken u zoveel voor de duidelijke waarheid in uw woord en we danken u zoveel voor het geven van de Heilige Geest om ons te leiden. Ik zou dit gedoe niet zelf uitgezocht kunnen hebben met alle hersenspoeling die ik ontvangen heb van deze mensen die tot mij logen en Scofield, en al dit gedoe maar dank u voor de Heilige Geest die in die kamer zoveel jaren geleden door dat alles heenhakte en die deze drie woorden in mijn gemoed brandde. Deze drie woorden van Mattheüs 24 brandden gewoon in mijn gemoed toen ik een jongen van twaalf jaren oud was: NA DE TRIBULATIE. Ik bid dat die woorden in de harten en gemoederen van elke persoon die hier vanavond is zouden bezinken. We houden van u en danken u en in Jezus's naam bidden wij, Amen. Laat ons één snel lied zingen vóórdat wij gaan.

AFTITELING

MUZIEK: "It Is Well With My Soul" (Het is goed met mijn ziel)

Pastoor Jimenez: Ik weet niet of je dit weet, maar dit is mijn favoriete lied, en we gaan op dit moment mijn favoriete vers zingen. Vaak als je liederen zingt begin je gewoon te zingen. Je denk niet echt over de woorden na en wat het zegt. Kijk naar het derde vers van dit lied. Er staat: "Mijn zonde, oh, de gelukzaligheid, van deze glorieuze gedachte." Je zou kunnen zeggen: "Nou, wat is de gelukzaligheid van het denken aan mijn zonde?" Maar kijk naar wat het zegt. Het zegt: "Zij is aan het kruis genageld en ik draag haar niet meer. Prijs de Heer, prijs de Heer, O, mijn ziel." Denk gewoon aan die woorden terwijl je het zingt. Zing het uit, en we zullen ons gereed maken voor de prediking.

♫ Mijn zonde, oh, de gelukzaligheid, van deze glorieuze gedachte!
♫ Mijn zonde, niet in gedeelte maar in het geheel,
♫ Is genageld aan het kruis, en ik draag haar niet meer,
♫ Prijs de Heer, prijs de Heer, O mijn ziel!
♫ Het is wel, het is wel, met mijn ziel, met mijn ziel. Het is wel, het is wel, met mijn ziel.
♫ En Heer, haast de dag wanneer mijn geloof zicht zal zijn,
♫ De wolken zijn teruggerold als een boekrol;
♫ De tromp zal wederluiden, en de Heer zal afdalen,
♫ Evenzo, het is wel met mijn ziel.
♫ Het is wel, het is wel, met mijn ziel, met mijn ziel. Het is wel, het is wel, met mijn ziel.

NA DE AFTITELING VOLGT DE KORTE FILM "De Bijbelse weg naar de Hemel" DOOR PASTOOR STEVEN L. ANDERSON. BLIJF KIJKEN! Ondertiteling door BYFAITHSAVED. Kijk voor soortgelijke films en preken van pastoor Anderson met Nederlandse ondertiteling op https://www.youtube.com/user/byfaithsaved/

De Bijbelse weg naar de hemel door pastoor Steven Anderson

De Bijbel is erg helder over redding. Ze is niet gebaseerd op hoe goed je bent. Veel mensen denken dat ze vrij goed zijn en dat ze daarom naar de hemel gaan. Maar de Bijbel zegt "Want allen hebben gezondigd, en komen tekort voor de glorie van God;" (Romeinen 3:23, King James Version). De Bijbel zegt "[Zoo]als het geschreven is: Er is geen rechtvaardig, neen, niet één:" (Romeinen 3:10, KJV). Ik ben niet rechtvaardig, jij bent niet rechtvaardig. En als het onze goedheid ware die ons in de hemel zou brengen, dan zou niemand gaan.

De Bijbelse weg naar de hemel. 1) Geef toe dat je een zondaar bent.

Want de Bijbel zegt zelfs in Openbaring 21 vers 8: "Maar de vreesachtigen, en ongeloovigen, en de abominabelen, en moordenaars, en hoereerders, en toovenaars, en afgoddienaars, ..." en luister hiernaar: "... en ALLE LEUGENAARS, zullen hun deel hebben in het meer, welk brandt met vuur en zwavel: [het]welk is de tweede dood." Ik heb voorheen gelogen, iedereen heeft voorheen gelogen. We hebben allen gezondigd en we hebben dingen gedaan die slechter zijn dan liegen. Laten we het onder ogen zien: we verdienen allemaal de hel.

De Bijbelse weg naar de hemel. 2) Realiseer je de straf voor zonde.

Maar de Bijbel zegt:

"Maar God commendeert zijne liefde tot ons waarts, in dat, terwijl wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf." (Romeinen 5:8, KJV)

En dus kwam Jezus, omdat hij van ons houdt, naar deze aarde. De Bijbel zegt in 1 Tim. 3:16 dat hij God manifest in het vlees was. In de kern nam God een menselijke vorm aan en leefde een zondeloos leven. Hij beging geen enkele zonde. En ze sloegen hem, en spuugden op hem, en nagelden hem aan het kruis. De Bijbel zegt dat terwijl hij aan dat kruis hing hij "zelf ONZE zonden in zijn lichaam droeg op den boom". (1 Petrus 2:24, KJV). Dus elke zonde die jij ooit begaan hebt en elke zonde die ik ooit begaan heb: het was alsof Jezus het gedaan had. Hij werd gestraft voor onze zonden. En toen hij gestorven was namen ze zijn lichaam en begroeven het in de tombe. En zijn ziel ging omlaag in de hel voor drie dagen en drie nachten (Handelingen 2:31). Drie dagen later rees hij weder van de doden. Hij toonde aan de discipelen de gaten in zijn handen. En de Bijbel is er heel duidelijk over dat Jezus voor iedereen stierf. De Bijbel zegt dat hij "niet alleenlijk voor de onze, maar ook voor [de zonden van] de geheele wereld" stierf (1 Joh. 2:2, KJV). Maar er is iets wat wij moeten doen om gered te zijn. De Bijbel stelt die vraag in Handelingen 16:

"Wat moet ik doen om gered te zijn? En zij zeiden, Geloof in den Heer Jezus Christus, en du zalt gered zijn, en dijn huis." (Handelingen 16:30-31, KJV).

En dat is het. Hij zei niet "word lid van een kerk en je zal gered zijn" of "word gedoopt en je zal gered zijn", of "leef een goed leven en du zalt gered zijn" of "bekeer je van al je zonden en je zal gered zijn". Nee! Hij zei: "geloof". De Bijbelse weg naar de hemel.

De Bijbelse weg naar de hemel. 3) Geloof dat Jezus voor jou stierf, begraven was en weer rees.

En het meest beroemde vers uit de gehele Bijbel is zelfs als referentie geschreven op de bodem van een kopje van de Amerikaanse snackbar "In and Out Burger". Het is zo beroemd, iedereen heeft ervan gehoord: Johannes 3:16.

"Want God had de wereld zoo lief, dat hij zijnen alleenlijk gewonnenen Zoon gaf, [op]dat al wie in hem gelooft niet zoude vergaan, maar eeuwigdurend leven hebbe." (Johannes 3:16, King James Version)

En "eeuwigdurend" betekent "eeuwigdurend", het betekent "voor altijd". En Jezus zegt:

"En ik geef aan hen eeuwig leven; en zij zullen nooit vergaan, noch zal eenige [mensch] hen uit mijne hand rukken." (Johannes 10:28, KJV).

De Bijbel zegt in Johannes 6:47:

"Waarlijk, waarlijk, ik zeg tot u, Hij die in mij gelooft heeft eeuwigdurend leven." (Johannes 6:47, King James Version)

Als je in Jezus gelooft dan zegt de Bijbel dat je eeuwigdurend leven hebt. Je zal voor eeuwig leven. Je kan je redding niet verliezen: zij is eeuwig, zij is eeuwigdurend. Als je eenmaal gered bent, als je eenmaal in hem gelooft, ben je voor altijd gered en wat er ook gebeurt, je kan je redding nooit verliezen. Zelfs als ik erop uitga en een één of andere afschuwelijke zonde zou begaan, dan zal God me ervoor straffen op deze aarde, als ik er vandaag op uit zou gaan en iemand zou vermoorden, dan zou God verzekeren dat ik gestraft ga worden, dan zou ik naar de gevangenis gaan of nog erger de doodstraf krijgen. Hoe dan ook, deze aarde zal me straffen en God zal verzekeren dat ik zelfs nog meer gestraft word. Maar ik ga niet naar de hel. Er is niets wat ik zou kunnen doen om naar de hel te gaan, omdat ik gered ben. En als ik naar de hel zou gaan, dan loog God, want hij beloofde dat al wie in hem gelooft, eeuwigdurend leven HEEFT. En hij zei: "al wie leeft en in mij gelooft zal nooit sterven." (Johannes 11:26a, KJV)

Daarom zijn er vele voorbeelden van mensen in de Bijbel die enkele erg slechte dingen deden maar toch naar de hemel gingen. Hoe? Omdat ze zo goed waren? Nee! Omdat ze geloofden in de Heer Jezus Christus. Hun zonden waren vergeven. Andere mensen die in de ogen van de wereld misschien een "beter" leven hebben geleid, of misschien echt een beter leven hebben geleid, als zij niet in Christus hebben geloofd, dan moeten ze naar de hel gaan om voor hun zonden gestraft te worden. De Bijbelse weg naar de hemel.

De Bijbelse weg naar de hemel. 4) Vertrouw alleen Christus als je redder.

Laat me afsluiten met deze ene gedachte. Eén ding wat ik vandaag zeker wil behandelen. Er was een vraag die aan Jezus werd gesteld door één van zijn discipelen. Die vraag was dit: "Zijn er weinigen die gered zijn?" (Lucas 13:23). Dat is een goede vraag, toch? Zijn de meeste mensen gered of zijn er weinigen die gered zijn? Wie hier denkt dat de meeste mensen naar de hemel gaan? Raad wat het antwoord was. Hij zei, bijvoorbeeld in Mattheüs 7:13-14 (KJV), ... "Treedt gij in ter enge poorte: want wijd [is] de poort, en breed [is] de weg, die naar destructie leidt, en velen zijn er welke daar te ingaan: Omdat de poort eng [is], en de weg nauw [is], welke tot leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden."

Vervolgens zei hij dit:

"Niet iedereen die tot mij zegt, Heer, Heer, zal intreden in het koninkrijk van [den] hemel; maar hij die doet den wil van mijnen Vader welke in den hemel is." ( Mattheüs 7:21, KJV)

"Velen zullen in dien dag tot mij zeggen, Heer, heer, hebben wij niet in dijnen naam geprofeteerd? en hebben in dijnen naam duivels uitgeworpen? en in dijnen naam vele wonderlijke WERKEN gedaan?" ( Mattheüs 7:22, KJV)

"En dan zal ik hun professie doen, Ik heb u NOOIT gekend: vertrekt van mij, gij die ongerechtigheid werkt." ( Mattheüs 7:23, KJV)

Ten eerste beweert de meerderheid van deze wereld niet eens in Jezus te geloven. Gelukkig beweert het merendeel in dit klaslokaal in Jezus te geloven. De meerderheid van de wereld beweert niet in Jezus te geloven. Maar God waarschuwde dat zelfs onder hen die beweren in Jezus te geloven, zelfs onder hen die hem Heer noemen, velen tot hem zullen zeggen: "We hebben al deze wonderlijke werken gedaan, waarom zijn we niet gered?" Hij gaat zeggen: "Vertrekt van mij, ik heb u nooit gekend." (Mt. 7:23). Want redding is niet door werken. En als je vertrouwt op je eigen werken om je te redden, als je denkt dat je naar de hemel gaat omdat je gedoopt bent, of omdat je denkt "nou ik denk dat je een goed leven moet leiden", of "ik denk dat je de geboden moet houden om gered te zijn", of "ik denk dat je naar de kerk moet gaan", of "ik denk dat je je van je zonden moet afkeren", als je vertrouwt op jouw werken, dan zal Jezus op een dag tegen je zeggen: ... "Vertrekt van mij, ik heb u nooit gekend." Je moet al je geloof hebben in wat HIJ deed. Je moet je geloof stellen in wat Jezus deed aan het kruis, toen hij voor je stierf, hij is begraven en rees weder op, dat is je ticket naar de hemel. Als je vertrouwt op andere dingen, "nou, ik ga naar de hemel omdat ik zo'n goede Christen ben en ik al deze wonderlijke dingen doe", dan zal hij zeggen "vertrekt van mij". En let op wat hij zei: "Vertrekt van mij, ik heb u NOOIT gekend." Niet "ik heb u ooit gekend", want als hij je eenmaal kent, en ik heb het er al eerder over gehad, dan heb je het eeuwigdurende, het eeuwige leven. Als hij je eenmaal kent, dan ben je voor altijd gered. Maar hij zal zeggen: "Vertrekt van mij, ik heb u NOOIT gekend." Want als je naar de hel gaat, dan komt dat omdat hij je nooit gekend heeft. Want als hij je eenmaal kent, dan kent hij je. Net zoals mijn kinderen altijd mijn kinderen zullen zijn. Wanneer je wedergeboren bent, wanneer je zijn kind bent, dan zal je altijd zijn kind zijn. Misschien ben je het zwarte schaap van de familie, misschien ben je iemand die op deze aarde hevig door God gedisciplineerd wordt, je kan hier beneden je leven verknallen, maar je kan niet dát verknallen. Je bent gered, het is een gedane zaak. Dus dit is het belangrijkste wat ik jullie wilde presenteren over het einde der tijden en we hebben een paar minuten voor vragen over redding of het einde der tijden.

Lieve Jezus,
Ik weet dat ik een zondaar ben.
Ik weet dat ik het verdien om naar de hel te gaan, maar ik geloof dat u voor mij aan het kruis stierf en weer rees.
Alstublieft, red mij op dit moment, en geef mij eeuwig leven.
Ik vertrouw alleen op u Jezus.
Amen.

3 comments:

Anonymous said...

I read your blog regularly, and I just wondered why there's a Dutch transcription of After the Tribulation?
Are there lots of followers over in Holland?
Thank you, and God Bless!

Anonymous said...

I am Dutch and i follow Pastor Anderson :)

Anonymous said...

I hope so - Holland is one of THE most wicked evil countries in the world. I grew up there for 13 years as a Brit. Friendly to foreigners when they visit but extremely racist when you live there; sodomites all over the place and to the Dutch that's normal; every town and city (except for "Bible belt" ones) has a s_x shop where you can buy filth, legal prostitution everywhere (they're even known for it worldwide). Also infanticide is a "grey area" where they murder babies AFTER birth as the doctors evaluate the babies "not economically viable" and they don't get arrested for it. Euthanasia is legal there and recently in the UK Daily Mail they reported on a woman who was euthanized, she was screaming "I don't want to die" while her family held her down and the doctor killed her!

Also only ONE IFB in the whole country (Almere) and they're pre-trib, street preaching in Amsterdam (among the most evil cities in the world).

Freedom of speech in Holland only exists if you agree with the government's left-wing, liberal views - despite the Dutch thinking they are free. Hating homos is totally out of the question. I knew of a Dutch guy who exposed some fake prosperity preacher online, the police arrested him and stole all his computer equipment for doing that. It's illegal to read or even quote Mein Kampf, if you do they send the army to your door. I'm shocked the Bible isn't banned there yet, but so few people care about God, let alone believe the real Gospel. I did an experiment there, I found p_rn DVDs in ANY book store in any town for maybe 5-8 euros, but had to travel 200km one way to find ONE bookstore that sold a Bible, and was 40 euros. I addressed this with the PKN and their response was "so what, you can read it online if you want".

If Pastor Anderson ever did a "Holland In Light Of The Bible" it would be one of his most face-ripping sermons ever...